Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SÖZCÜK TÜRLERİ
Zamirler (Adıllar)

Tümcede genellikle adların yerini tutan, kişi, soru, gösterme ve belgisizlik kavramları taşıyan sözcüklere denir. Adıl sözcüğü Osmanlıca "zamir" sözcüğünün karşılığıdır. Adılın başka bir tanımı ise şöyledir: "Tümcede adların, önce geçmiş kavramların yerini tutan ve söyleyenle kendisine söylenen kimseleri hatırlatan sözcüklerdir." Bir başka tanıma göre ise "Nesnelerin yerine geçerek veya göstererek karşılayan sözcüklerdir." Şeklinde tanımlanır. Adıllar Türkçe'de değişmeyen bir söz bölüğüdür. Yalnız adılları yapı (biçim) yönünden ele almamız mümkün değildir. Çünkü kelimeleri adıl göreviyle türeten eklerimiz yoktur. Bu nedenle  bu sözcük türlerini anlam ve görev açısından incelemek gerekiyor.

Adıllar ad soylu sözcükler içinde en çok adlara benzerler. Ad durumuna girebilirler ve iyelik eklerini alabilirler. Bir adla birlikte tamlama da kurarlar. Adıllar tümce içinde adlar gibi öğe özelliklerini taşıyabilirler. Yine adıllar çeşitli ekler alarak belirteç olarak tümcede yer alabilirler. İlgi eki -ki kimi zaman adıllarla kullanıldığında tamlamadaki tamlananın yerini tutar. Benim kitabım yerine benimki sözcüğü kullanılabilir. İlgi eki almış adıllar bu ekten sonra yine iyelik ve ad durum eklerini alabilmektedirler. Bu da bir bakıma anlamı  daha da güçlendirir.

Adılların çoğu zaman ikileme oluşturdukları da görülmektedir. Elbette ki ikilemelerin amacı anlamı güçlendirmektir. Bu nedenle, öteki beriki, kendi kendine, senin benim, kimi kimsesi, falan filan, şuna buna, ötekine berikine gibi ikilemelerin dilimizde sıkça kullanıldığı görülmektedir.  Adıllar ayrıca ilgeçlerle  de kullanılır ve tamlama oluşturdukları görülür. Benim gibi, onun için, benim için gibi. Tümleç oluşturdukları da görülür. Kendine göre aldı. Bana kadar yürü.

Kişi Zamirleri

Kişi adılları, kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Dilimizde kişi adılları  tekil kişiler için; ben, sen, o, çoğul kişiler için de biz, siz, onlar sözcükleridir. Bu sözcükler adların yerine geçince ad durum eklerini alarak çekimlenebilirler.
       Beni                seni                onu                
       Bana                sana                ona
       Bende                sende                onda
       Benden        senden        ondan
       
       Bizi                sizi                onları
       Bize                size                onlara
       Bizde                sizde                onlarda
       Bizden                sizden                onlardan

Çokluk kişiler için kullanılan biz ve siz sözcüklerine -ler çokluk getirilerek yeniden çokluk yapılabilirler. Kişi  adıllarının iyelik çekimleri ise şöyledir.

               Benim                bizim
               Senin                sizin
               Onun                onların

Üçüncü kişi ve kendi adılları  ad durum ekleri aldıklarında adıl n'si (pronominal n, zamir n'si) adıl ile ek arasına girer. Örnek; kendi-n-i, o-n-a, o-n-lar-a gibi.

Kişi adıllarının saygı ve büyüklük ifade etmek amacıyla teklik adıllar yerine çoğu zaman çokluk şekillerinin kullanıldığını görmekteyiz.

Örnekler;
Siz daha iyi bilirsiniz.
Beyefendi, bizden şikayetçi oluyormuş.

Kişi adılları içinde "kendi" adılını da incelemek gerekir. Bu da çoğu kez kişi adıllarının yerine kullanılmaktadır. Kendi adılının kişi adıllarıyla aynı özellikleri taşıdığı görülür. Çoğu kez kendi adılı kişi adıllarıyla birlikte kullanılarak  adılların anlamlarının güçlendirilmesi amaçlanır.

Örnek,
Benden önce herkes kendi halinde yaşıyordu.
Ben kendi derdimi unuttum.
Ben kendi dersimi yaptım

Yukarıdaki üçüncü örneği yeniden ele alalım; "kendi dersimi yaptım, Ben dersimi yaptım, dersimi yaptım" şekillerinde de kullanılması mümkündür. Adılların eşitlik anlamı için de  ben-ce, sen-ce gibi örnekleri kullanılabildiğini görmekteyiz. Adılların ilgeçler tamlama oluşturması halinde özellikli durumların ortaya çıktığını görmekteyiz.

Örnekler;

Senin kadar
Senin için
Size göre
Bana göre (bu kullanımlar bazen eşiklik anlamı da verebilir.)
Benimle        benim ile (tamlama) adıl+ilgeç
Seninle           senin ile
Onunla                onun ile

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi adılların ilgeçlerle tamlama oluşturarak daha sonra da birleşmesi söz konusu olmuş böylece dikkat edilmesi gereken bir konu ortaya çıkmıştır.

İşaret Zamirleri

Varlıkların adlarını genellikle söylemeden, göstererek belirten sözcüklerdir.  Bunlara  "im adılları" da denmektedir. Dilimizde gösterme adılları; bu, şu, o ve bunların çoğulları olan; bunlar, şunlar, onlar sözcükleridir. Bunlar da öteki adıllar gibi ad  durum eklerini alabilirler.

       bunu                şunu                onu                
       Buna                şuna                ona
       Bunda                şunda          onda
       Bundan        şundan        ondan
       
       Bunları                Şunları                onları
       Bunlara        Şunlara        onlara
       Bunlarda        Şunlarda        onlarda
       Bunlardan        Şunlardan        onlardan

Gösterme adılları ad durum eklerini aldıklarında adıl ile ek arasına adıl n'si girer. Yukarıdaki örneklerde de bu açıkça görülmektedir.

Gösterme adılları tamlama oluştururlar. Ancak bu tamlamada mutlaka tamlama eki alırlar. Çünkü ek almadıklarında daha önce de gördüğümüz gibi gösterme sıfatı olurlar. 

Örnek
Bunun evi (adıl)        bu ev    (sıfat)

Bunların dışında dilimizde öteki, beriki sözcüklerinin de gösterme adılı olarak kullanıldıkları görülmektedir.

Örnek;
Ötekiler de gelmekteydi.
Beriki seni daha çok zorlamıştı.

Kimi zaman  böylesi, şöylesi, öylesi, böylesinin, şöylesinin, öylesinin, böyleleri, şöyleleri, öyleleri gibi sözcüklerinin gösterme adılı olarak kullanıldıkları görülür.
       
Örnek;
Böyleleri paraya maraya da yanaşmaz.
Şöylesini hiç görmedim.

Belgisiz Zamirler

Kesinlikle bir kişi, bir nesne göstermeksizin adların yerine kullanılan, adları belgisiz bir biçimde karşılayan adıllardır.

Belgisiz adıllar dilimizde; herkes, kimse, kimi, kimisi, biri, birisi, çoğu, hepsi, bazısı, falan, filan, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, birtakımı, insan, adam, şey gibi sözcüklerdir. Bu adılların bazıları iyelik eki almadığı zaman belgisiz sıfat durumundadırlar. Tümcede sözcüklerin  hangi ekleri aldığını ve hangi sözcüklerle hangi birlikleri oluşturduklarına dikkat etmek gerekir.

Örnekler;
Hepsinin buraya zorla getirilmiş bir durumu vardı.
Adamı ve derdini bilmiyordum, bana öteki söyledi.
Kimse ne olduğunu bilmeyecek.
Senin ne olduğunu kimsecikler anlamaz mı?
Bunların içinde bazısı bu işleri çok iyi yaparlar.
Başkası için tırnaklarını bile kesip atmazlar.

Soru Zamirleri

Soru sorarak adların yerine geçen sözcüklerdir. Dilimizde soru adılları; neye, neyi, neden, kim, kimi, kaça, kaçtan, hangisi, hangisinin  gibi soru sözcükleridir. Bu sözcüklerin yanıtı da yine bir adıl veya addır. Bu adıllar bir tamlamada hem tamlayan hem  de  tamlanan olurlar. Soru adılları, bütün adıllar gibi ad soylu sözcüklerin tüm özelliklerini taşırlar. Soru adılları da ad durum eklerini alırlar: neyi, neyin, nesi, neye, neden, kimi, kimin, kime, kimde, kimden, kaçı, kaçta, kaçtan, kaçıncı, kaçıncıya, kaçıncıdan, hangisine, hangisinden örneklerinde olduğu gibi.

Örnekler;
Alındığını kim fark edecek?
Hamsi para ediyor belki ama kimin elinde?
Ötekiler hangileri olabilir?
Neyimiz kaldı dışarıda çalınacak?
Ben derdimi size anlatamazsam kime anlatırım?

Sinava Hazirlik