Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ŞİİR BİLGİSİ
Test 3

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5

 

 

1.    Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler

        Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler

        Şimdi bana yeniden ister misin deseler

        Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.

        Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Tekrir sanatına yer verilmiştir.

B)   Hem ünlü düşmesi, hem ünsüz yumu­şamasına uğramış bir sözcük vardır.

C)   Redif kullanılmıştır.

D)   Kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.

E)   Didaktik şiir özeliği göstermektedir.

 

2.    Antik Yunan’da söz anlamına gelen ’tan türeyen , “ ” karşılığına denk gelir. Bu türe günümüzde ise  denilmektedir.

        Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

3.    Dağlar dağladı beni

        Gören ağladı beni

        Bana zincir kâr etmez

        Zülfün bağladı beni

        Bu dörtlüğün I. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak                                                                                                                           

B) Tam uyak

C) Zengin uyak                                                                                                         

D) Cinaslı uyak

E) Tunç uyak

 

4.      I.    Şiirlerde kahramanlık duygusu ağır basar.

         II.    Gerçeğe yakınlığa önem verilir.

        III.    Hayatın acıklı ve korkunç yönlerini ele alır.

        IV.    Doğal ve yapay destanlar bu şiirin örneklerindendir.

        Yukarıdaki özellikleri taşıyan şiir türleri aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Lirik, epik                                                                                                              

B) Satirik, dramatik

C) Epik, dramatik                                                                      

D) Pastoral, lirik

E) Didaktik, satirik

 

5.    Denizlerden

        Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.

        Bilsen

        Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan

        Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

        Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Satirik şiir

B) Didaktik şiir

C) Dramatik şiir                                                                                                                       

D) Pastoral şiir

E) Lirik şiir

 

6.    Aşağıdaki dizelerden hangisi lirik bir şiirden alınmamıştır?

A)    Ben mezarda sırdaş olur beklerim

       Toprağında bir taş olur beklerim

B)   Onları deviren biziz toprağa

       Biz attık onları böyle ayağa

C)   Yapsalar kemiğim tarak

       Yar zülfünün tellerine

D)   Sen gittin yaslara büründü cihan

       Soluyor dallarda gül dertli dertli

E)   Deniz, ona çok sevdiğimi söyle

       Bir gün gelir de kıyına böyle durursa

 

7.    Gönül gurbet ele varma

        Ya gelinir ya gelinmez

        Her dilbere meyil verme

        Ya sevilir ya sevilmez

        Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Lirik şiir özelliği taşır.

B)   Çapraz kafiye örgüsü vardır.

C)   Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

D)   Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.

E)   Redif kullanılmıştır.

 

8.    Eğer benim ile gitmek dilersen

        Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim.

        Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz

        Yollar çamur, kurusun da gidelim.

        Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    11’li hece ölçüsüyle ve 6 + 5 durakla yazılmıştır.

B)   Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

C)   Kelime ve ek halinde redifler vardır.

D)   Pastoral şiir özelliği gösterir.

E)   Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.

 

9.    Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur.

        Sinem, özüm ateş ile doludur.

        İnsan olan vatanının kuludur.

        Türk evladı evde durmaz, gideriz...

        Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden han­gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik                                                                         

B) Lirik                                                                         

C) Didaktik

D) Satirik                                                                                    

E) Pastoral

 

10.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aynı konuları işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

A)    Koşma – sagu – pastoral

B)   Lirik – mersiye – mani

C)   Satir – taşlama – hicviye

D)   Sav – türkü – taşlama

E)   Gazel – ağıt – ilahi

 

11.  Dostluk ve vefa bugün birer boş sözdür,

        Geçmişten arta kalma bir hoş sözdür.

        Lakin yine de sen, kendine saygın varsa,

        Söz verdiğin an tutmak için koş, sözdür.

        Bu dörtlükte ağır basan şiir türleri aşağıda­kilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Lirik, epik                                                                                                              

B) Satirik, didaktik

C) Didaktik, lirik                                                                                        

D) Epik, satirik

E) Dramatik, didaktik

 

12.  Sende açsam da gözümü

        Yoktu bu aşkın çözümü

        Zaman avutur gönlümü

        Hasretine de alışırım

        Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır.

B)   “mü” sesleriyle redif yapılmıştır.

C)   Lirik şiir özelliği gösterir.

D)   “aaab” şeklinde kafiyelenmiştir.

E)   İlk iki dize bir cümledir.

 


Test 3

1 E

2 C

3 B

4 C

5 E

6 B

7 C

8 D

9 A

10 C

11 B

12 B

Halk Şiiri

Genel Özellikleri
Hece Ölçüsü

Anonim Halk Şiiri

Genel Özellikleri
       Mani
       Türkü
       Ağıt
       Ninni

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Genel Özellikler
Nazım Türleri
Nazım Biçimleri
Saz Şairleri

Tekke Şiiri

Genel Özellikler
Nazım Türleri
Tekke Şairleri
Sinava Hazirlik