Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN ŞAİRLERİ
Mihrî Hatun

XV. yüzyılın hanım şairlerinden Mihri Hatun, şairlikte Necati Bey'i kendisine örnek almış, ona benzemek istemektedir. Her yazdığı şiiri şaire gönderir fikrini almak ister. Bir rivayete göre Necati Bey, bundan hoşnut değildir. Kızdığını ve şu mısraları yazdığını Latifi söyler:

          Ey benüm şi'rime nazire diyen
          Çıkma rah-ı edepten eyle hazer
     
          Dime kim işte vezn ü kafiyede
          Şiirüm oldu Necati'ye hem-sar

          Harfi üç olmağ ile ikisünün
          Bir midür filhakika ayb u hüner
              
II. Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya Valiliği sırasında Amasya'da yaşayan, güzelliği ve şairliği ile ünlü Mihri Hatun'un Necati Bey'e hissi yakınlığı olduğu ve duygularını mısralarla ifade etmeğe çalıştığı bilinir.

          Ben umardım ki seni yar-ı vefa-dar olasın
          Ne bileydim ki seni böyle cefa-kar olasın

          Reh-i aşkında neler çektüğüm ey dost benüm
          Bilesin bir gün ola aşka giriftar olasın

          Beni azade iken aşka giriftar itdün
          Göreyim sen de benim gibi giriftar olasun
        
          Beddua etmezem amma Huda'dan dilerim
          Bir senin gibi cefa-kara heva-dar olasun

          Şimdi bir haldeyüz kim, ilenen düşmanına
          Der ki, Mihri gibi sen dahi siyeh-kar olasun


Necati Bey'in de Mihri Hatun için "Mihr u Mah" adlı bir mesnevi yazdığı söylenir ise de eserin hiç bir nüshası ele geçmemiştir.


Sinava Hazirlik