Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      HALK EDEBİYATI TEST
Test 6

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5    Test 6    Test 7

 

1.    Halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.

B)   Nazım birimi dörtlüktür; ancak az da olsa üçlü, beşli söyleyişler görülür.

C)   Dil tam bir halk dilidir. Halka mal olmamış sözcükler kullanılmamıştır.

D)   Nazım şekli olarak mani, tuyuğ, koşma, semai, rubai vs. kullanılmıştır.

E)   Söyleyişlerinde doğa ile iç içe olmaktan kaynaklanan bir somutluk hakimdir.

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında kullanılan bir destan motifi değildir?

A)    at

B)   ışık

C)   su

D)   mum

E)   rüya

 

3.    19. yüzyılda yaşamış, lirik bir saz şairidir. Tasavvufa bağlı bir şair olarak aruzla didaktik şiirler yazmıştır. Başarılı olduğu şiirleri, hece ile yazdığı koşmalardır.

        Yukarıda tanıtılmaya çalışılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sümmani

B)   Ruhsati

C)   Seyrani

D)   Dertli

E)   Gevheri

 

4.    Halk edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen aruz ölçüsüyle şiir yazan şair, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)    Dertli

B)   Karacaoğlan

C)   Aşık Veysel

D)   Kayıkçı Kul Mustafa

E)   Dadaloğlu

 

5.      I.    Karacaoğlan

         II.    Dadaloğlu

        III.    Aşık Veysel

        Bu üç ozanımızın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)    19. yüzyılda yaşamış kişiler olmaları

B)   Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmiş şairler olmaları

C)   Yiğitçe bir söyleyişleri olması

D)   Sadece heceyle şiir yazmaları

E)   En başarılı oldukları nazım biçiminin varsağı olması

 

6.    Mani ile aynı kafiyelenişe sahip olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Rubai

B)   Gazel

C)   Kaside

D)   Koşma

E)   Mesnevi

 

7.      I.    15. yüzyılda yaşayan şair, Bektaşi tarikatına bağlıdır.

         II.    Yunus Emre’nin etkisinde hem hece ile hem aruzla şiirler yazmıştır.

        III.    Nükteli ve iğneli bir dili vardır.

        IV.    Şiirlerinin yanında öğretici nesirler de yazmıştır.

         V.    Budalanâme ve Mugaalâtanâme önemli eserleridir.

        Yukarıda özellikleri sayılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Pir Sultan Abdal

B)   Kaygusuz Abdal

C)   Hacı Bayram Veli

D)   Kayıkçı Kul Mustafa

E)   Hacı Bektaşi Veli

 

8.    Toplumu ilgilendiren her konuda söylenen halk şiiridir. Birtakım gülünç durumları ele alan mizahi türleri de vardır. Dörtlüklerle yazılır. 11 hecelidir, “abab–cccb–dddb” şeklinde uyaklanır.

        Açıklayıcı bilgiler verilen bu nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma                                                    

B) Semai                                                     

C) Varsağı

D) Destan                                                                                                  

E) İlahi

 

9.      I.    Doğu Anadolu’da aşık geleneğine uygun  olarak aşık olmuş; şiir söylemiştir.

         II.    Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Uzakdoğu ülkelerini dolaşmıştır.

        III.    Destanlarında sosyal konuları, deprem ve yangın gibi acıları dile getirmiştir.

        IV.    Koşma ve semailerde aşk, doğa ve insan sevgisini işlemiştir.

         V.    Orijinal buluşlarıyla, halk söyleyişinin en güzel örneklerini vermiştir.

        Yukarıda kimi özellikleri verilen Hak edebi­yatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyrani                                    

B) Gevheri                                   

C) Sümmani

D) Ruhsati                                                                  

E) Hayali

 

10.    I.    Kavuştaklı bir nazım biçimi ve türüdür.

         II.    Ayırıcı, belirleyici bir kuralı yoktur.

        III.    Bireysel veya toplumsal bir sevinci veya hüznü anlatır.

        IV.    Dört dizeli, söz ve ezgisinde yiğitlik havası olanlarına hoyrat denir.

        Numaralandırılarak verilen bilgiler hangi nazım biçimini buldurmaya yöneliktir?

A) Mani                                                                        

B) Türkü                                                                      

C) Koşma

D) Semai                                                                                    

E) Destan

 

11.  Keklik gibi taştan taşa sekerek,

        Gerdan açıp gelişini sevdiğim.

        Sağa sola taksim etmiş örgüsün,

        Onar onar bölüşünü sevdiğim.

        Yukarıda verilen Aşık edebiyatı nazım şekillerinden koşmanın konusuna göre aldığı    isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme                                                             

B) Taşlama                                   

C) Ağıt

D) Koçaklama                                                                           

E) Varsağı

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairlerinden değildir?

A)    Kaygusuz Abdal

B)   Eşrefoğlu Rumi

C)   Seyrâni

D)   Pir Sultan Abdal

E)   Ahmet Yesevi

 


1-D    2-D    3-B     4-A     5-D     6-A     7-B     8-D     9-C     10-B    11-A      12-CSinava Hazirlik