Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      HALK EDEBİYATI TEST
Test 5

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5    Test 6    Test 7

 

1.    Bir vakte erdi ki bizim günümüz

        Yiğit belli değil mert belli değil

        Herkes yarasına derman arıyor

        Devâ belli değil dert belli değil

        Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Güzelleme                B)  Ağıt         C)  Mani

    D)   Taşlama                        E) Koçaklama

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında aruz ölçüsüne dayalı türlerden değildir?

A)  Divan              B) Selis               C) Kalenderi

        D)   Satranç                E)  Varsağı

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında nesre dayalı türlerden biri değildir?

A)    Efsaneler          B)  Masallar               C) Atasözleri

                   D)   Hilyeler               E) Bilmeceler

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairleri içinde yer almaz?

A)    Kayıkçı Kul Mustafa

B)   Niyazî-i Mısrî

C)   Hacı Bektaşi Veli

D)   Kaygusuz Abdal

E)   Aşık Paşa

 

5.    Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sadece heceyle şiirler söylemiştir?

A)    Köroğlu

B)   Dadaloğlu

C)   Bayburtlu Zihni

D)   Seyrani

E)   Dertli

 

6.      I.    Nazım birimi dörtlüktür.

         II.    Sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır.

        III.    Sagu, koşuk, sav en önemli ürünleridir.

        IV.    Halkın ortak problemlerini dile getirmiştir.

         V.    Nesir alanında şiirden daha çok gelişme görülmüştür.

        Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Yalnız II           B) Yalnız III                    C) Yalnız V

         D) III ve V                          E) I ve IV

 

7.      I.    En güzel örnekleri halk hikayeleri ve masallardır.

         II.    Nazımla nesir iç içedir.

        III.    Oldukça sade ve halk ağzıyladır.

        IV.    Mersiyeler ve hicviyeler birer halk nesri                        örneğidir.

         V.    Halk hikayelerinin bitiminde “duvak kapama”  adı verilen bir türkü söylenir.

        Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatı nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Yalnız II                 B) Yalnız IV                    C) Yalnız V

                    D) IV ve V                        E) I ve III

 

8.    Halk şairleri arasında en kültürlü, en yaratıcı kişi olarak tanınır. Divan şairleriyle boş ölçü­şen şair, gerçekten onları aratmayacak tarzda gazeller, murabbalar söylemiştir. Dilindeki sa­delik ve akıcılık onun başarısının delilidir. En çok bilinen şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname’sidir. Burada 17 saz şairinin adının zikredilmesi    Arap ve Acem şairlerinin yanında klasik şiirimizle tekke şiirimizin ünlü adlarına daha fazla yer vermesi düşündürücüdür.

        Parçada tanıtılmaya çalışılan 17. yüzyıl Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan                                                                                                                        

B) Aşık Ömer

C) Sümmani

D) Dadaloğlu

E) Kul Mehmet

 

9.    Telli sazlıdır bunun adı

        Ne ayet dinler ne kadı

        Bunu çalan onlar kendi

        Şeytan bunun neresinde

        Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

A) Taşlama                  B) Güzelleme                 C) Koçaklama

                        D) Ağıt                           E) Mani

 

10.  Şair, Nakşibendi Tarikatı’nın Halidiye kolunu kuran Şeyh Halid’e bağlanarak, onun fikir ve telkinlerinden feyz alır. Arapça ve Farsça sözcükleri, deyimleri öğrenmeye çabalar, aruz veznindeki ses dalgalanmalarını sezinler gibi olur. Fakat medresenin kasveti ve esrarlı havasına daha fazla dayanamayarak köyüne geri döner. Daha sonra birçok yer gezen şair, kasaba ve köylerin kahvelerinde saz çalıp türkü söyleyerek kendini gittiği her yerde sevdirir. Asıl sanatçı kişiliği hece ile yazdığı koşma ve semailerinde görülür.

        Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşık Ömer                                                                                                             

B) Bayburtlu Zihni

C) Erzurumlu Emrah                                                

D) Dadaloğlu

E) Ruhsati

 

11.    I.    Özel bir ezgisi vardır.

         II.    Yapısı yönünden iki bölümden oluşur.

        III.    Hece ve aruzla yazılabilir.

        IV.    Anonim Halk edebiyatı nazım biçimidir.

         V.    Aşk, gurbet, kahramanlık konularında yazılabilir.

        Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi “türkü” için söylenemez?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

12.  I.     Ben giderim o gider, benden ileri gider.

        II.     Ağaç üstünde kilitli sandık.

        Yukarıda verilen ifadeler Halk edebiyatının hangi nazım şeklidir?

A) Tekerleme                 B) Bilmece                    C) Ninni

                    D) Efsane                            E) Mani

 


1-D     2-E    3-D    4-A    5-B    6-D     8-B     9-A      10-C     11-C      12-B


Sinava Hazirlik