Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      HALK EDEBİYATI TEST
Test 4

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5    Test 6    Test 7

 

1.      I.    Umumiyetle aşk duygularını ve tabiat güzelliklerini anlatan lirik şiirlerdir.

         II.    11’li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece vezniyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir.

        III.    Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isimlendirilir.

        Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)    Koşma

B)   Mani

C)   Semai

D)   Destan

E)   Ninni

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A)    Semai

B)   İlahi

C)   Şathiye

D)   Devriye

E)   Nefes

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın konula­rına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?

A)    Taşlama

B)   Koçaklama

C)   Ağıt

D)   Hicviye

E)   Güzelleme

4.    Yürü bre Bulgar dağı

        Hemen dağlar sende m’olur

        Yaylalı sümbüllü yurtlar

        Büyük evler sende m’olur

 

        Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Koşma                                                                   

B) Semai                                                     

C) Rubai

D) Destan                                                                                  

E) Varsağı

 

5.    İncecikten bir kar yağar

        Tozar Elif Elif diye

        Deli gönül abdal olmuş

        Gezer Elif Elif diye

        Bu tür hecenin 8’li kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3–5 arasında değişir. Konu bakımından aşk, tabiat, ayrılık duygusu temaları işlenir.

        Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi                                                                         

B) Rubai                                                                     

C) Koşma

D) Kalenderi                                                                              

E) Semai

 

6.    Ala gözlü nazlı dilber

        Seni kandan sakınırım

        Kandan değil hey efendim

        Seni candan sakınırım

        Bu dörtlükten Halk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)    Redif sıklıkla kullanılır.

B)   Halk söyleyişi ve yalın bir dil tercih edilir.

C)   Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır.

D)   Dörtlük nazım birimiyle söylenir.

E)   Klasik edebiyatın etkileri yer yer görülür.

 

7.    Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk ede­biyatı nazım şekilleridir?

A)    Koşma – destan – varsağı – mesnevi

B)   Semai – varsağı – koşma – mani

C)   Mani – ilahi – koşma – rubai

D)   Şarkı – türkü – mani – varsağı

E)   Varsağı – tuyuğ – türkü – koşma

 

8.    Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Aşık Paşa – Garipname

B)   Köroğlu – Genç Osman Destanı

C)   Kaygusuz Abdal – Budalaname

D)   Hacı Bektaşi Veli – Malakât

E)   Yunus Emre – Risalet’ün Nushiyye

 

9.    Derdim var seller gibi

        Diyemem eller gibi

        Kurudum kadîd oldum

        Meyvesiz dallar gibi

        Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A)    Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B)   Düz kafiye örneğidir.

C)   Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.

D)   Kesik mani örneğidir.

E)   Kelime halinde redif kullanılmıştır.

 

10.  Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A)    Halk edebiyatı din etkisi dışında oluşturulan bir edebiyattır.

B)   Dede Korkut Hikayeleri on iki hikaye ve bir önsözden oluşur.

C)   Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme bent denir.

D)   Taşlamalar Divan şiirinde hicviye, Batı ede­biyatında satir adını alır.

E)   Semai Toroslardaki “Varsak” boyunun özel ezgiyle söyledikleri şiirin adıdır.

 

11.  Aşık edebiyatında bir kişiyi ya da sosyal düzeni eleştiren hiciv konulu şiirlere ...; bunun yanı sıra tabiat güzelliklerini veya kadın, at, silah gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ... denir.

        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A)    Hicviye – güzelleme

B)   Taşlama – şarkı

C)   Taşlama – güzelleme

D)   Güzelleme – koçaklama

E)   Satirik – lirik

 

12.    I.    Türkü

         II.    Semai

        III.    Varsağı

        IV.    Tekerleme

         V.    Şarkı

        Yukarıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

 


1-A      2-A     3-D     4-E     5-E    6-E     7-B     8-B     9-D     10-E     11-C      12-E


 

Sinava Hazirlik