Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      HALK EDEBİYATI TEST
Test 1

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5    Test 6    Test 7

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A)    Din etkisi dışında oluşturulan halk edebi­yatıdır.

B)   Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür.

C)   Genellikle tam kafiye kullanılır.

D)   Şiirler saz eşliğinde söylenir.

E)   Şiirlerin söylenişi içten ve doğaldır.

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A)    Mani

B)   Türkü

C)   Masal

D)   Koşma

E)   Atasözü

 

3.    Tekke önderlerinin (mürşit) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir. Didaktik (öğretici ve öğüt verici) özelliktedir.

        Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İlahi

B)   Devriye

C)   Şahtiye

D)   Nutuk

E)   Kalenderi

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir?

A)    Dört mısradan oluşur.

B)   Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle yazılır.

C)   Kafiyelenişi “abab” şeklindedir.

D)   Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.

E)   Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.

 

5.    Tasavvufa göre, evrenin ve insanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini anlatan şiirlere ne ad verilir?

A)    Devriye

B)   İlahi

C)   Nutuk

D)   Münacaat

E)   Şathiye

 

6.    Sevgilinin güzelliklerini, doğa güzelliklerini konu alan koşmalara verilen addır. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.

        Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Varsağı

B)   Koçaklama

C)   Mersiye

D)   Hicviye

E)   Güzelleme

 

7.    Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü­yü dile getirmek, yas duygularını belirtmek amacıyla yazılan şiirlerdir. İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı, Sözlü edebiyat dönemindeki karşılığı ..., Divan edebiyatındaki karşılığı ... şeklindedir.

        Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?

A)    ağıt – sagu

B)   mersiye – ağıt

C)   sagu – mersiye

D)   sagu – ağıt

E)   ağıt – mersiye

 

8.      I.    On birli hece ölçüsüyle yazılır.

         II.    Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı beş ile  yedi arasındadır.

        III.    Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.

        IV.    Genellikle kafiyelenişi “abab/cbcb/dbdb” şeklindedir.

         V.    Konu bakımından Divan edebiyatındaki  karşılığı “gazel”dir.

        Yukarıda özellikleri verilen nazım türüyle ilgili hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                                                    

B) Yalnız II                                   

C) Yalnız III

D) III ve V                                                                                    

E) II ve IV

 

9.    Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlere taşlama denir. Divan edebiyatındaki adı ..., Batı edebiyatındaki adı ..., günümüz edebiyatındaki adı ...’dir.

        Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    hicviye – satir – yergi

B)   mersiye – sagu – satir

C)   satir – hicviye – yergi

D)   hicviye – satir – epik

E)   mersiye – satir – şarkı

 

10.  “Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Taşlama

B)   Koçaklama

C)   Güzelleme

D)   Ağıt

E)   Mersiye

 

11.  Yiğit anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler. Bu türün en başarılı örneklerini Köroğlu ve Dadaloğlu vermişlerdir.

        Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Varsağı

B)   Koçaklama

C)   Taşlama

D)   Rubai

E)   Semai

12.  Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliği olabilir?

A)    Şiirin dilinin yalın olması

B)   Aynı nazım biçimlerini kullanma

C)   Ölçülerinin aynı olması

D)   Uyak ve redife çok önem vermeleri

E)   Aşk ve doğa konularının işlenmesi

 


1-A   2-D   3-D    4-C    5-A      6-E    7-C      8-E     9-A      10-B       11-A      12-E


 


Sinava Hazirlik