İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
GÖKTÜRK KİTABELERİ


İslamiyet Öncesi Yazılı edebiyatımıza ait en eski örnekler Göktürk yazıtlarıdır.  Bu eserler, M.S. 8. yüzyılda yazılmıştır. Bu yazıtlar Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhon nehri kıyısındadırlar. Bunun için yazıtlara orhon yazıtları da denilmektedir.

Yazıtlarda; Doğu Göktürklerin tarihinden, komşularıyla olan ilişkilerinden, savaşlarından ve yönetiminden söz edilmektedir. Canlı bir söylev dili ve üslubu vardır.

Bu yazıtlar Türk dili, tarihi, edebiyatı, sanatı, töresi hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca Türk adı ilk kez bu yazıtlarda geçmektedir. Yazıtlarda, dağılan Göktürklerin, Bilge Kağan ve onun kardeşi Kül Tigin tarafından bir araya getirilişi ve Göktürk Devleti'nin yeniden kuruluşu, Türk ulusunun benliğini unutmaması, birlik olması, düşmana kanmaması gerektiği anlatılmaktadır.

Göktürk Kitabelerinin özelliklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

- Türklerin edebi ve tarihi değer taşıyan ilk yazılı eserleridir.

- Söylev türünde yazılmışlardır.

- II. Göktürk Devleti ile Orta Asya Türk tarihine ışık tutar.

- Tarih, coğrafya, edebiyat ve dil bilimine kaynak olabilecek niteliktedirler.

- Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.

- Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir Türkçenin kullanılması, Türkçenin o dönemdeki gelişmişlik düzeyini ortaya çıkarır.

- Bazı yüzleri Göktürk alfabesiyle Türkçe, bazı yüzleri Çince yazılmıştır.

- Kitabeleri İsviçreli bir subay olan Strahlenberg bulmuş; 1893'te Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen okumuştur.


      Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      Sinava Hazirlik