Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SÖZCÜK TÜRLERİ
Edatlar (İlgeçler)

Anlam ve görevleri daha çok, tümce içinde, birlikte bulunduğu sözcüklerle beliren, sözcükler arasında ilgi kurmaya yarayan öğelere ilgeç denir. Gibi, kadar, dolayı, göre, için, ile gibi.

İlgeçler başlığı altında bağlaçların ve ünlemlerin de işlendiği görülmektedir. Oysa ki böyle bir sınıflandırmanın yapılması sözcük türlerinin görevleri bakımından bir belirsizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle sözcük türlerinin tanımlarını ve sınırlarını yerinde belirlemek en doğru yaklaşım olacaktır. Bu nedenle biz ilk önce sözcüklerin tanımlarını ve görevlerini belirliyoruz.  Hemen şunu da belirtelim ki, ilgeç konusundaki bu karmaşıklığın sebebi ise dilimizde ilgeç görevli sözcüklerin az olması ve mevcut ilgeçlerin çoğunun da yabancı dillerden dilimize geçmiş olmasıdır. Her şeyden   önce ilgeç sözcüğünü anlamsız olarak yorumlamak yanlış olacaktır. Çünkü hiçbir dilde anlamsız dil birliği yoktur. Olması da olası değildir. İlgeç olan bazı sözcüklerin görev ve anlam olarak farklı bir yerde farklı bir sözcük türünde bulunması doğaldır. Bunları anlam incelikleriyle ortaya çıkarmak olasıdır. Bu nedenle şu sözcükler ilgeçtir deyip bir sözcük sayımı yapmak doğru olmayacaktır. Ancak bir tümce içinde sözcük türlerinin değerlendirmesini yapmak yerindedir. Bu nedenle ilgeçler konusunda tümcelerden hareketle örnek vermek doğru bir saptama olacaktır. Bu arara ilgeçlerin yapı bakımından incelenmesine ise gidilmemiştir. Çünkü bu sözcük türlerinin dilimizde az olması veya olmaması bu durumu ortaya çıkarmıştır. Ancak görev ve anlam açısından ilgeçlerin incelenmesi olasıdır.

GÖREV VE ANLAM AÇISINDAN İLGEÇLER

İle: Çok kullanılan ilgeçlerden biridir. Genellikle kendisinden önceki sözcükle birleşir ve sesli uyumuna uyar. Annesi ile< annesiyle gibi.
       Örnek;
               Acısı, tatlısıyla otuz yıl geride kalmıştı.
               Yalnız güler yüz ile bunlar olmaz.

İçin: Bu ilgeç sözcükler arasında ilgi kurarken çoğunlukla amaç gösterir. Genellikle tamlama biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır.
       Örnek;
               Senin gül hatırın için bunu yaptım.
               Bütün bunları bazı insanların  mutluluğu için yapıyorlar.
               Koşmak için iyi bir gün.
       
Gibi: Birlikte kullanıldığı sözcüğe benzetme, karşılaştırma anlamları katan ilgeçtir. Bu ilgeç de tamlama kurarak bir birlik oluşturur.
       Örnek;
               Gerçeği olduğu gibi söylemeyi düşündü.
               Tilki gibi kurnaz olması doğaldı.
       
Göre: Yönelme durumu ekini almış sözcüklerle kullanılır ve karşılaştırma, görelik, görecelik anlamları katar.
       Örnek;        
               Öteden beri kulağıma geldiğine göre pek iyi şeyler olmuyor.
               Tenine göre daha koyu giysiler giymeliydi.
               Geldiğine göre artık gidebiliriz.
       
Kadar: Bu ilgeç anlatıma karşılaştırma, ölçü, nitelikte benzerlik, aşağı yukarı, şöyle böyle anlamları katar.
       Örnek;                
               Bu kadar uzun yol nasıl yürünecek?
               Avuç içi kadar küçük bir yerde yaşamak kolay mı?
               Gördüğüm kadarıyla bu işler bozulacak.
       
Üzere: Bu sözcük ilgeç olarak kullanıldığında sonuç gösterir ve çoğu kez için anlamı taşır. Daha çok eylemliklerde kullanılır.
       Örnek;        
               Mektubu göndermek üzere buralara geldim.                
               İşe gitmek üzere evden çıktım.
       
Yukarıda örnekleriyle verdiğimiz ilgeçlerden başka dilimizde kullanılan; doğru, karşı, dek, değin, dolayı, ötürü, yana, bile, beri gibi sözcükler ad durumu eki almış sözcüklerle kimi zaman ilgeç gibi kullanılır.        Sinava Hazirlik