Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN EDEBİYATI
Divan Şiiri Genel Özellikleri

İslamiyet'in Türkler tarafından kabulüyle Arap ve Fras edebiyatlarının etkisiyle gelişen Divan edebiyatının temeli kuşkusuz şiir üzerine kurulmuştur. Divan edebiyatı kavramı bile şairlerin şiirlerini topladıkları kitap ismi olan divan sözcüğünden almıştır. Bu durum bile Klasik Türk edebiyatı da denilen Divan edebiyatında şiirin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Divan şiirinin temel özellikleri şunlardır:

-Divan şiiri, ilk örneklerini 13. yüzyılda vermeye başlamış; 19. yüzyılda ise etkisini yitirmiştir. Divan şiirinin ilk şairi Hoca Dehhani'dir.

-Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

-Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

-Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır; ancak tuyuğ, şarkı ve rübailerde dörtlük kullanılır.

-Daha çok tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.

-Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, süslü,özentili,ağır bir dil kullanılmıştır. Divan şairinin ustalığı, belirli kurallara uyarak benzetmeler yapmak, sanatlı söyleyişler ortaya koymak, mazmunları yerinde kullanmak ve bu şartlar içinde etkili bir söyleyiş güzelliğine ulaşmakatır.

-Konuya değil konunun işleniş biçimine önem verildiğinden aynı konu değişik dönemlerde birçok şair tarafından işlenmiştir. Bu yüzden Leyla vü Mecnun, Yusuf u Züleyha adını taşıyan birkaç eser vardır.

-Divan şiirinde Arap ve Fars edebiyatlarından alınan belli semboller vardır. Mazmun adı verilen bu semboller hiç değiştirilmeden kullanılır. Gül deyince sevgili, bülbül deyince aşığın anlaşılması gibi. Bunlar dışında Türklerin oluşturduğu semboller de vardır.

-Şiirde bütün güzelliğine değil parça güzelliğine değer verilir. Hatta çoğu şair "Mısra-i berceste" adı verilen en güzel dizeyi oluşturmaya çabalar.

-Divan şiirinde toplumsal konulara hemen hiç yer verilmemiş, sanat bireysel bir çaba olarak algılanmıştır.

-Divan şiirinde gerçek hayat ya da insan, olduğu gibi değil idealize edilerek anlatılır. Şiirin anlaşılması için sözcüklerin ötesindeki anlamlara dikkat edilmelidir.

-Gazel, kaside, mesnevi, rübai gibi ortak nazım şekilleri kullanılır.

-Daha çok aşk, ayrılık, hasret, ölüm, doğa sevgisi gibi kişisel konulara değer verilir.

-Temelinde din olan Allah aşkını, Peygamber sevgisini anlatan Divan şiirleri Tasavvuf edebiyatı adıyla incelenir.

-Kuralcı ve kalıpçı bir şiirdir. Konudan çok konunun işleniş biçimi önemlidir.

Divan Şiiri Nazım Biçimleri

Divan Şiiri Nazım Türleri

Divan Şiirinde Edebi Akımlar

Divan Şairleri

Aruz Vezni

Sinava Hazirlik