Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ
Test 5

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A)    Kelime oyunlarına ve secilere sıklıkla başvurulması

B)   Tarih, gezi yazısı, tezkire (biyografi) gibi türleri kapsaması

C)   Cümle yapısının uzun ve girift olması

D)   Nazma göre daha yaygın olması ve gelişim göstermesi

E)   Dilinin ağır, ağdalı ve sanatlı olması

 

2.    Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Divan edebiyatında kullanılan bir şiir türü değildir?

A)    Şarkı

B)   Tuyuğ

C)   Türkü

D)   Musammat

E)   Terkib-i Bend

 

3.    Fuzuli’yle Nedim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)    Fuzuli tasavvuftan yararlanırken, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.

B)   Fuzuli daha çok soyut konulara eğilirken Nedim günlük hayatı şiire sokar.

C)   Her ikisi de kasideleriyle ün yapmışlardır.

D)   Her ikisi de gazelde başarılı örnekler vermişlerdir.

E)   Her ikisinin de divanı vardır.

 

4.    Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)    Sinan Paşa, Taarruzname adlı eserini söz oyunlarıyla ve secilerle sanat göstermek amacıyla yazmıştır

B)   Kabusname, Mercimet Ahmet’in didaktik nitelikli bir eseridir.

C)   Siham-ı Kaza, Şair Nef’i tarafından yazılan hicivleri içerir.

D)   18. yüzyıl Divan şairi Nedim mahallileşme akımını başlatmıştır.

E)   Bağdatlı Ruhi 16. yüzyılda lirik konuları işleyen açık sözlü bir şairdir.

 

5.    Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var

        Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır

        Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Günümüze çevrilmesi kolaydır.

B)   Beytin kafiyesinden söz edilemez.

C)   Gazelin makta (son) beytidir.

D)   Nazım birimi beyittir.

E)   Bir kasideden alınmıştır.

 

6.    “Bir eşek var idi zaif ü nizâr” dizesiyle başlayan bu mesnevi, kişileştirme sanatı ve hiciv türünün çarpıcı örneklerindendir. Teşhis sanatı şiir boyunca devam eder.

        Parçada sözü edilen eser ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)    Beng ü Bade – Fuzuli

B)   Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip

C)   Garipname – Aşık Paşa

D)   Harname – Şeyhi

E)   Sihâm-ı Kaz⠖ Nef’i

 

7.      I.    Divan şiirine çevre, zaman, doğa gibi unsurları sokmuştur.

         II.    Sözünü ettiği güzel, Divan edebiyatının ideal sevgililerinden farklıdır.

        III.    Dili İstanbul Türkçesinin özelliklerini taşır.

        IV.    Şiirlerinde neşe, eğlence, hayattan zevk alma duygusu hakimdir.

         V.    Mazmunların arkasına sığınmış hayali         duyguların yerine gerçek duyguları işlemiştir.

        Yukarıdaki özellikleri sanatında toplamış olan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Fuzuli    B)   Nabi    C)   Baki    D)   Nedim    E)   Ali Şir Nevai

 

8.    Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türündeki eserleriyle tanınmıştır?

A)    Şeyh Galip

B)   Bağdatlı Ruhi

C)   Süleyman Çelebi

D)   Katip Çelebi

E)   Şeyhülislâm Yahya

 

9.    Bir mısra veya beytin, başka bir şair tarafından herhangi bir nazım biçimine tamamlanmasına veya böyle oluşturulmuş şiirlere ... denir.

        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    tanzim    B)   inşa    C)   nazire    D)   ziyade    E)   tehzil

 

10.  Ölen, ünlü belirli bir kişinin ardından söylenen yas şiirlerine Divan edebiyatında ... denir. Sözlü edebiyat dönemindeki adı ..., Halk edebiyatındaki karşılığı ...

        Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)    mersiye – yuğ – sagu’dur.

B)   methiye – sagu – ağıt’tır.

C)   mersiye – ağıt – sagu’dur.

D)   methiye – sagu – yuğ’dur.

E)   mersiye – sagu – ağıt’tır.

 

11.  16. yüzyılda şairler sultanı olarak anılan şairimizdir. Genellikle din dışı konuları işlemiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunmuş, ondan yardım görmüştür. Ahenk ve musikiye önem vermiş; söz seçiminde titiz davranmıştır. En ünlü eseri terkib-i bend biçiminde yazdığı “Kanuni Mersiyesi”dir.

        Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nabi    B)   Fuzuli    C)   Baki    D)   Nef’i    E)   Şeyhi

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmıştır?

A)    Hüsn ü Aşk

B)   Mizan’ül Evzân

C)   Hadis-i Erbain

D)   Kanuni Mersiyesi

E)   Selçuknâme

 


CEVAPLAR: 1-D 2-C 3-C 4-E 5-E 6-D 7-D 8-D 9-A 10-E 11-C 12-A


 

 

 

 

 Sinava Hazirlik