Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ
Test 4


Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5
 

1.    Şarkı, aşk ve güzellik konusunu işler. Beste­lenmeye uygun şiirlerdir. Halk edebiyatının

          I                II

    etkisiyle özellikle türküye benzetilerek oluştu­rulmuştur. Şeyh Galib’in öncülüğünü yaptığı

                                   III                                                        IV

    nazım biçimidir. Genellikle son mısralar nakarattır.

                                                                    V

        Parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

2.    En ünlü “terkib-i bend” şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Şeyh Galip

B)   Nedim

C)   Sinan Paşa

D)   Bağdatlı Ruhi

E)   Veysi

 

3.    Ahmedî, 14. yüzyılın tanınmış şairidir. Din dışı konularda yazmıştır. Cemşid-i Hurşid,

            I              II                                       III                                            IV

    Harname önemli eserleridir.

          V

        Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi’ye ait bir eser değildir?

A)    Cihannüma

B)   Künh’ül Ahbar

C)   Fezleke

D)   Keşf’üz Zünun

E)   Mizan’ül Hak

 

5.    Beş ile on beş arasında değişen bentlerden oluşturulur. Her bent, beş ile on arasında değişebilen beyitlerden oluşur. bentler, hane bölümü ve vasıta beytinden oluşur. Vasıta beytine mısralar kendi arasında kafiyelidir. Hane bölümünün kafiyelenişi gazel gibidir.

        Bu paragrafta hangi nazım biçimi açıklanmaya çalışılmıştır?

A)    Terci-i Bend

B)   Tahmis

C)   Müseddes

D)   Terkib-i Bend

E)   Tardiyye

 

6.    Ünlü bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyelenişte yazılan benzerlerine ... denir.

        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    ziyade    B)   nazire    C)   inşa       D)   münşi        E)   tanzim

 

7.    Allah’a yalvarıp yakarmak için kaside biçiminde yazılan şiir türüne ... denir.

        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    tevhit

B)   münacaat

C)   naat

D)   mersiye

E)   methiye

 

8.    Sanatçı, Anadolu’daki bilinen ilk Divan şairidir. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Oturmuş, durulmuş bir şiir üslubu vardır. Yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle tanınır.

        Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A)    Ahmedi

B)   Şeyhi

C)   Hoca Dehhani

D)   Ahmet Paşa

E)   Yazıcıoğlu Ali

 

9.    ... Hz. Muhammed’i öven, O’nu yücelten şiir türüdür.

        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    ilahi

B)   naat

C)   münacaat

D)   hilye

E)   methiye

 

10.  15. yüzyılın önemli bir şairidir. Tasavvuf dü­şüncesinin etkisinde kalmıştır. İran edebiyatın­dan etkilenmiştir; ancak çağının Türkçesini ba­şarıyla eserlerinde yansıtmıştır. Sembolik anlatımda yazdığı “Hârname”de sosyal hiciv söz konusudur.

        Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)    Ahmedi

B)   Necati

C)   Veysi

D)   Şeyhi

E)   Muhibbi

 

11.  17. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şeyh’üş Şuara (Şairler Şeyhi) adıyla anılır. Felsefi gazelin temsilcisidir; eserleri didaktiktir.

        Parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nabi

B)   Bağdatlı Ruhi

C)   Baki

D)   Şeyhi

E)   Ahmedi

 

 

12.  Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen kasidelere ... denir.

        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    tevhit

B)   münacaat

C)   ilahi

D)   naat

E)   methiye

 


CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-E 4-B 5-D 6-B 7-B 8-C 9-B 10-D 11-A 12-A


 

 

 

 

 Sinava Hazirlik