Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ
Test 1


Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5
 

1.      I.    Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.

         II.    Konular genellikle aşk, şarap, sevgilidir.

        III.    Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir.

        IV.    Nazımdan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur.

         V.    Ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir.

Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi

yanlışı vardır?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

2. Çağatay lehçesinin en önemli şairlerinden biridir. Divan edebiyatında beş mesnevi sahibi olan şairlerimizden biridir. “Muhakemet’ül Lugateyn” adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş, dille ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.

Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Has Hacib    B) Haca Dehhani    C) Ali Şir Nevai

            D) Necati Bey            E) Ahmet Paşa

 

3.  Genellikle sevgi, güzellik ve içki konuları işleyen nazım biçimine gazel denir. Gazelin ilk beytine ..., son beytine ..., en güzel beytine ... denir.

        Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    nesip – fahriye – yekâvâz gazel

B)   matla – makta – yekâvâz gazel

C)   makta – matla – beytü’l gazel

D)   fahriye – makta – beytü’l gazel

E)   matla – makta – beytü’l gazel

 

4.  I.    Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.

     II.   İlk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir.

     III.    Kafiyelenişi aa, ba, ca, da ... şeklindedir.

 Yukarıdaki kimi özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gazel    B)Kaside    C)Mesnevi    D)Kıt’a    E) Müstezat

 

5.   Gezi ve anı yazılarında kullanılan nesre sade nesir denir. ... adlı eseri ile ... bu nesre örnek gösterebiliriz.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)    Tazarruname – Sina Paşa’yı

B)   Cihannüma – Katip Çelebi’yi

C)   Kabusname – Mercimet Ahmet’i

D)   İskendername – Ahmedi’yi

E)   Mantıku’t Tayr – Gülşehri’yi

 

6.       Klasik edebiyatta övgü şiirine kaside denir. En az otuz üç en çok doksan dokuz

                             I                II                             III                        IV

beyitten oluşur. Kafiyelenişi mesnevi gibidir.

                                             V

Parçada altı çizili yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

7.    Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Ahmedi – İskendername

B)   Şeyhi – Hârname

C)   Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat

D)   Nef’i – Siham-ı Kaza

E)   Fuzuli – Hayrâbâd

 

8.    Aşağıdaki şairlerden hangisi “hamse” sahibi değildir?

A)    Ali Şir Nevai

B)   Hamdullah Hamdi

C)   Taşlıcalı Yahya

D)   Nev’izade Atayi

E)   Bağdatlı Ruhi

 

9.    Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?

A)    Hadikatü’s Süedâ

B)    Şikayetname

C)    Rind ü Zahid

D)    Şah u Geda

E)    Enisü’l Kalb

 

10. Divan edebiyatında Hoca Dehhani, divan şiirinin bilinen ilk temsilcisi; Ali Şir Nevai’nin

                                     I

Sıhhat u Maraz adlı yapıtı aruz ölçüsüyle ilgili ilk inceleme; Mecalisü’n Nefais adlı yapıtı

           II                           III                                                   IV       

ise ilk şairler tezkiresi olarak kabul edilir.

V   

Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A)Gazel    B)Mesnevi    C)Kıt’a    D)Rubai    E)Kaside

 

12.  Aşağıdaki eserlerden hangisi süslü nesre örnek olabilir?

A)    Tazarruname

B)    Seyahatname

C)    Mirkat’ül Edep

D)    Cihannüma

E)    Naima Tarihi

 


CEVAPLAR: 1-B 2-C 3-E 4-A 5-C 6-E 7-E 8-E 9-D 10-B 11-D 12-A


 

 

 

 

 Sinava Hazirlik