Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ÖSS ve ÖYS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI
Bölüm 1: Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi Nesir Bilgisi Edebi Sanatlar Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Milli Edebiyat Batı Edebiyatı Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı

Servet-i FünunFecr-i Ati

Cumhuriyet Edebiyatı Karma Edebiyat Konuları

1.      Al bir kalpak giymişti, al

          Al bir ata binmişti, al

          Zafer ırak mı, dedim.

          Aha, diyordu.

          Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır? (1975/ÖSYS)

A)      Didaktik - lirik

B)     Lirik - pastoral

C)     Pastoral - didaktik

D)     Epik - lirik

E)     Epik - pastoral

 

2.      Yıldız arıyorum gökler dolusu

          Zaman oraya varmamış olsun

          Yukarıdaki dizelerde,

  I.     çiçekler arıyorum

 II.     görmemiş olsun

III.     dağlar dolusu

IV.     bahçıvan kokusu

          sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur? (1977/ÖSYS)

A) III, II, I, IV     B) II, III, IV, I     C) I, II, III, IV     D) IV, III, I, II     E) I, III, IV, II

 

3.      “Rüzgâr tersine esiyor... Niçin?

          Eski günler geri mi gelecek?”

          Yukarıdaki dizelerde,

            I.      kozasında böcek

           II.      doğmak için

          III.      bildiği hayata

          IV.      kımıldıyor

          sözlerinin tümü kullanılarak sarmal kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur? (1978/ÖSYS)

A) I, II, IV, III     B) III, II, IV, I     C) IV, I, III, II     D) IV, II, III, I     E) III, I, II, IV

 

4.      Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;

          İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

          Bu iki dizenin, şiir bütünü ile ilgili özellikler­den hangisi kesin olarak saptanabilir? (1986/ÖSYS)

A)      Nazım biçimi

B)     Kafiye düzeni

C)     Ölçüsü

D)     Konusu

E)     Yazıldığı dönem

 

5.      Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır? (1987/ÖSYS)

A)      Bir garip rüya rengiyle

         Rüzgârdaki yaprak bile

B)     Savrulmada gül şimdi havada

         Gün doğmada bir başka ziyada

C)     Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

         Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

D)     Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

         Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

E)     Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek

         Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

 

6.      Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır? (1991/ÖSYS)

A)      Ağaçlar kökünden kopacak gibi

         Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B)     Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

         Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C)     Kardır yağan üstümüze geceden

         Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D)     Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

         Sular karınca paslanan dağlar

E)     Kervan yürür peşi sıra düşemem

         Yıldız akar uçsam da yetişemem

 

7.      Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

          Seğirtir kaval sesinde sağa sola

          Çobandır köyün yamacında

          Yayar davarı da çömelir

          Meşe dallarının altına

          Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden han­gisine özgü bir nitelik vardır? (1991/ÖSYS)

A) Lirik     B) Dramatik     C) Didaktik     D) Epik     E) Pastoral

 

8.      Uyandım baktım ki sabah

          Güneş vurmuş içime

          Kuşlara yapraklara dönmüşüm

          Pır pır eder durur, bahar rüzgârında

          Bu dizelerde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisi örnek gösterilebilir? (1992/ÖSYS)

A)      Edebi sanatlara yer vermemesine

B)     Nükteli bir söyleyiş yeğlemesine

C)     Doğa betimlemesine başvurmasına

D)     Ölçü ve uyağa önem vermemesine

E)     Toplumsal sorunlara değinmesine

 

9.      Siz bakarsanız bir şey göremezsiniz

          Benim yurdumdur orası

          Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

          Tokat’la Niksar arası

          Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (1994/ÖSYS)

A)Redif     B)Uyak     C) Ölçü     D) Eksiltili cümle     E) Dilek-koşul kipi

 

10.    Sıladan geliyorsunuz

          Ne var ne yok bizim oralarda

          Çiçek açmış mı erikler

          İpek perdeli pencerenin altında

          Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1994/ÖSYS)

A)      Bir özlem dile getirilmiştir.

B)     Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

C)     Ölçü ve uyak yoktur.

D)     Birinci dize kurallı bir cümledir.

E)     Üçüncü ve dördüncü dizeler, anlamca birbirini bütünlemektedir.

 

11.    Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur? (1995/ÖSYS)

A)      Ey, genç kanı kaynayan pınar

         Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B)     Uzaktan görenler yine aldanır

         Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C)     Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

         Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D)     Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller

         Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

E)     Akşam, sanki boşluk içime dolar

         Dağların cilası gittikçe solar

 

12.    Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,

          Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,

          Arzu, başlarından yıldızlar gibi yüksek,

          Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek

          Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden han­gisine özgü bir nitelik vardır? (1996/ÖSYS)

A) Lirik şiir     B) Didaktik şiir     C) Pastoral şiir     D) Epik Şiir     E) Dramatik Şiir

 

13.    Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak vardır? (1998/ÖSYS)

A)      Çiğdemin, menekşen kokar

         Güzeller göğsüne takar

B)     Kuş olsam gezsem havayı

         Arayıp bulsam yuvayı

C)     Geldim o dost ilinden

         Koka koka gülünden

D)     Birin bilir birin bilmez

         Bu dünya kimseye kalmaz

E)     Arı vardır uçup gezer

         Teni tenden seçip gezer

 

14.    Uzak, çok uzağız, şimdi ışıktan

          Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

          Dönmeyen gemiler olduk açıktan

          Adımızı soran, arayan var mı?

          Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? (1998/ÖSYS)

A)      Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)     Redif vardır.

C)     Uyak düzeni aaab’dir.

D)     “Yalnızlık”tan söz edilmektedir.

E)     Bir destandan alınmıştır.

 

15.    Ela gözlerine kurban olduğum

          Yüzüne bakmaya doyamadım ben

          İbret için gelmiş derler cihana

          Noktadır benlerin sayamadım ben

          Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006/ÖSYS)

A)      11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)     Redif vardır.

C)     Tam uyak kullanılmıştır.

D)     Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.

E)     Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

 

16.    Kaman civarına bahar gelince

          Yıkılır ovadan yörük çadırları,

          Yücesinde pare pare duman tutmuş

          Düldül Dağ’ın yaylasında mekân kurulur.

          Hoş gelmişsin ilkbahar!

          Nisan ayı içinde donanır dağlar,

          Donanır yeşilinden, alından

          Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? (2006/ÖSYS)

A) Lirik     B) Pastoral     C) Epik     D) Didaktik     E) Dramatik

 


Cevaplar: 1-E 2-E 3-C 4-C 5-B 6-B 7-E 8-D 9-C 10-B 11-A 12-C 13-B 14-E 15-C 16-B


Sinava Hazirlik