Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ÖSS ve ÖYS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI
Bölüm 12: Karma Edebiyat Testi

Şiir Bilgisi Nesir Bilgisi Edebi Sanatlar Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Milli Edebiyat Batı Edebiyatı Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı

Servet-i FünunFecr-i Ati

Cumhuriyet Edebiyatı Karma Edebiyat Konuları

1.      Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir? (1974/ÖSYS)

A)      Dini lirizm

B)     Milli heyecan ve yurt sevgisi

C)     Manzum hikayecilik

D)     Sosyal konulara eğilme

E)     Aruzu Türkçeye uygulamadaki ustalık

 

2.      1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemlerde zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

          (1974/ÖSYS)

A)      Tanzimat / Servet-i Fünûn / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B)     Servet-i Fünûn / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C)     Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fünûn / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

D)     Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fünûn / Milli edebiyat / Cumhuriyet

E)     Tanzimat / Servet-i Fünûn / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

 

3.      Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?

          Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebi­yat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

          (1980/ÖSYS)

A)      Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı

B)     Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk edebiyatı

C)     Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı

D)     Batı etkisindeki Türk edebiyatı - İslâmî Türk edebiyatı

E)     Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

 

4.      , ,  ile şairin düşüncelerini şiirle yayması geleneği girer şiirimize. Daha sonra    oyunlarında şiirden yararlanır. , ’te ise salt toplumsal sorunların dile getirilmesi için elverişli bir söz sanatıdır artık şiir.

          Yukarıdaki paragrafta verilen adların tarihsel sırası (kronolojisi) bir bilgi yanlışlığına yol açmaktadır.

          Numaralandırılmış adlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu paragraftaki bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? (1976/ÖSYS)

A) 4 ile 1, 5 ile 3                                                                                                                      

B) 1 ile 4, 6 ile 3

C) 5 ile 1, 4 ile 3                                                                                                                     

D) 4 ile 2, 5 ile 1

E) 5 ile 3, 1 ile 6

 

5.      Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır? (1975/ÖSYS)

A)      İstanbul’a karşı olan sevgiyi dile getirme

B)     Divan edebiyatı geleneğini sürdürme

C)     Toplum sorunlarını işleme

D)     Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma

E)     Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

 

6.      I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber

          II) Bakarım, bakarım sılam görünmez

          Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1982/ÖSYS)

A)      Her ikisi de yalın bir dille söylenmişti.

B)     Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.

C)     Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.

D)     İkisi de bir bekleyiş, özlemli bir arayışın anlatımıdır.

E)     İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.

 

7.      “Sanatın, yalnızca bir süs varlığı olarak ele alındığı Divan yazınında aşırı bir yabancılaş­ma görülür. Sanatın, yaşamın bir parçası ola­rak kabul edildiği Halk şiirinde ise bütün örnek­ler, kuşlar, sevgililer, güzeller yerlidir, Anadolu­ludur. Çünkü Halk ozanı duyduğu değil; gör­düğü, tanıdığı kuşu işler şiirlerinde, bu şiirlerde Divan şiirindeki doğadışı varlıkları göremeyiz. Sözgelimi, Halk şiirinde, atmaca tavuğu yer, pilici kapıp uçar. Divan şiirinde güzelin gözleri olan doğan, sevenin gönlünü avlar.”

          Parçada Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı­na ilişkin olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktadır?(1982/ÖSYS)

A)      yaşamdan kopukluk - yaşamsallık

B)     somut - soyutluk

C)     gerçeğe uygunluk - düşçülük

D)     öznellik - nesnellik

E)     yerlilik - yabancılık

 

8.      Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabet­tin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?(1984/ÖSYS)

A)      Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları

B)     Servet-i Fünûn topluluğunda yer almaları

C)     “Sanat için sanat” ilkesini benimsemeleri

D)     Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri

E)     Aruz ölçüsünü kullanmaları

 

9.      “Roman edebiyatımızda yeni bir tür olarak Tanzimat döneminde girmiştir. Tanzimat’tan önce (...) ve Halk edebiyatında hikayelerin, hikaye ve roman tekniği ile bir ilgisi yoktur. Özellikle Divan edebiyatında düzyazı ile ya da manzum olarak yazılan hikayeler belli konuların dışına çıkmaz. Halk hikayelerinin birçoğu da (...)karakteri gösterir.”

          Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa­ğıdakilerin hangisi getirilmelidir?

          (1985/ÖSYS)

A)      tekke - destan

B)     İslâmlık öncesi - şiir

C)     tekke - mesnevi

D)     Divan - masal

E)     Divan - mizah

 

10.    Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ortak bir yönü değildir? (1986/ÖSYS)

A)      Geniş halk topluluklarına seslenmek

B)     Tiyatro, roman, gezi, tarih, anı gibi değişik türlerde eserler vermek

C)     Eserlerini, çağlarına görü, konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmak

D)     “Toplum için sanat” görüşünü benimsemek

E)     Romanlarında, olayın akışını kesen açıklamalara yer vermek

 

11.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1989/ÖSYS)

A)      Edebiyat-ı Cedide sanatçıları hikaye ve romanda realizm ve natüralizm, şiirde par­nasizm ve sembolizm akımlarının etkisin­de kalmışlardır.

B)     Tanzimat edebiyatının ilk döneminde eser veren romancılarımızda romantizm akımı­nın etkileri görülür.

C)     Edebiyat-ı Cedide sanatçıları, şiir, hikaye, roman, fıkra, makale türlerinde eser ver­mişlerdir.

D)     Ömer Seyfettin, hikayelerinin konularını, günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır.

E)     Türk edebiyatının ilk realist eseri, Recaizade Mahmut Ekrem’in İntibah adlı romanıdır.

 

12.    Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1989/ÖSYS)

A)      Divan şiirindeki “parça güzelliği” anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve “bütün güzelliği”ne önem vermişlerdir.

B)     Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.

C)     Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.

D)     Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünce­leri halka yayma amaçlanmıştır.

E)     Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.

 

13.    ... için şiirlerini Arapça, Farsça, Türkçe sözcüklerden oluşan, halkın zor anlayacağı bir dille yazmışlardır. Bu tutumlarıyla elbette yenilikler getirmişlerdi edebiyatımıza. Ancak bu yeniliklerle yeni bir şiir kuramamışlar, sadece eski şiiri, Divan şiirini yıkmaya çalışmışlardı.

          Vurgulanmak istenilen düşünceye göre, bu paragrafın başına getirilebilecek en uygun sözler aşağıdakilerden hangisidir?(1989/ÖSYS)

 

A)      Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şairlerinin çoğu Batı’nın etkisinde kaldıkları

B)     Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şairleri şiiri, şiire özgü öğeler açısından değil, düşünceleri yaymada bir araç olarak değerlendirdikleri

C)     Edebiyat-ı Cedide şairleri, eski bir şiir geleneğimizden, usta şairlerin eserlerin­den yararlanamadıkları

D)     Halka dönük bir edebiyat oluşturmak isteyen Tanzimat şairleri, şiirde içeriğin yanında dilin de önemli olduğu gerçeğini kavrayamadıkları

E)     Tanzimatçılar, Türkçeyi çıkmazdan kurtarmak, aydının da halkın da anlayabileceği bir dile ulaşmak

 

14.    Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmada­ki ustalığıyla tanımmış sanatçılarımız aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

          (1991/ÖSYS)

A)      Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı

B)     Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa

C)     Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy

D)     Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret

E)     Ziya Paşa - Ahmet Haşim

 

15.    Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?(1993/ÖSYS)

A)      Gazel, Divan edebiyatında, koşma, Halk edebiyatına özgü nazım biçimidir.

B)     Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C)     Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde, koşma genellikle hece ölçüsünün 11’le hece kalıbıyla yazılır.

D)     Gazel, 10-20 beyitten, koşma, 7-12 dörtlükten oluşur.

E)     Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

 

16.    Divan edebiyatı ile Servet-i Fünûn edebiya­tının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir? (1994/ÖSYS)

A)      Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

B)     Arap ve Fars edebiyatından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

C)     Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.

D)     Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.

E)     Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır?

 

17.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1995/ÖSYS)

A)      Hayriye, 17. yy. şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, sosyal, didaktik bir yapıttır.

B)     Cihannüma adlı eserin sahibi Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir.

C)     Realizm ve Natüralizm roman ile hikayede, Parnasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.

D)     H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanların­da Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.

E)     Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Aşık Veysel’in şiirleri “Dostlar Beni Hatırla­sın” adlı kitapta bir araya getirilmiştir.

 

18.    Namık Kemal, “Şıpsevdi” romanında, Metfun Bey’in kişiliğinde, alafrangalık modasının, devrin gençleri üzerinde yaptığı gülünç ve yıkıcı etkiyi anlatır.

          Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir? (1996/ÖSYS)

A)      “Şıpsevdi” romanı Namık Kemal’in değil, Hüseyin Rahmi’nindir.

B)     Alafrangalığın olumsuz etkileri “Şıpsevdi” romanında değil, “İntibah” romanında iş­lenmiştir.

C)     “Şıpsevdi” roman değil, tiyatro eseridir.

D)     “Şıpsevdi” romanının konusu, alafrangalı­ğın yerilmesi değil, görmeden evlenme geleneğinin yerilmesidir.

E)     Roman kahramanı Metfun Bey değil, Ali Bey’dir.

 

19.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1998/ÖSYS)

A)      Divan şiirinde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilir.

B)     Tanzimat dönemi romanlarında kişiler, genellikle tek yönlü olarak ele alınır.

C)     Halk edebiyatında düşünce ve duygular, daha çok dörder dizelik bentlerle yansıtılır.

D)     Servet-i Fünûn dönemi yazarlarının ortak yönlerinden biri, eski sözcüklerle yeni imgeler oluşturmaktır.

E)     Hece ölüsünden yararlanma, Milli Edebi­yat akımının belirgin özelliklerinden biridir.

 

20.    Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen bir kişi için yazılan bu tür şiirlere Divan edebiyatında ..., Halk edebiyatındaysa ... denmiştir.

          Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (2006/ÖSYS)

A)      mersiye - ilahi

B)     mesnevi - koşma

C)     mevlit - koşma

D)     mevlit - ağıt

E)     mersiye - ağıt

 

 

 

 

 

 

 


Cevaplar: 1-A 2-E 3-C 4-A 5-E 6-C 7-D 8-B 9-D 10-B 11-E 12-E 13-B 14-D 15-D 16-A 17-D 18-A 19-A 20-E


 

 

 

 

 

 


Sinava Hazirlik