Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ÖSS ve ÖYS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI
Bölüm 11: Edebi Akımlar

Şiir Bilgisi Nesir Bilgisi Edebi Sanatlar Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Milli Edebiyat Batı Edebiyatı Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı

Servet-i FünunFecr-i Ati

Cumhuriyet Edebiyatı Karma Edebiyat Konuları

1.      Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim...

          İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.

          Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır? (1974/ÖSYS)

A) Klasisizm                                     

B) Romantizm                                  

C) Realizm

D) Sembolizm                                                                   

E) Sürrealizm

 

2.      Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağı­dakilerden hangisidir? (1975/ÖSYS)

A)      Romantizm / Realizm / Klasisizm / Sürrealizm / Natüralizm

B)     Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüralizm / Realizm

C)     Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm

D)     Realizm / Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Sürrealizm

E)     Klasisizm / Romantizm / Realizm / Natüralizm / Sürrealizm

 

3.      Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerin­den hangisi, Divan edebiyatında da vardır? (1978/ÖSYS)

A)      Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması

B)     Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi

C)     Yapıtlardaki dilin ulusal olması

D)     Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi

E)     Üslubun yalın, açık ve sağlam olması

 

4.      “Emile Zola’nın Auguste Comte’un pozitif fel­sefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Genç­ler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

          Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimlerdir?(1982/ÖSYS)

A)      Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal

B)     Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hamit

C)     Realizm; Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade M. Ekrem

D)     Sembolizm; Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim

E)     Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal

 

5.      “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil, her insanı alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana.

          Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışması­nın, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir? (1983/ÖSYS)

A) Klasisizm                                     

B) Realizm                      

C) Romantizm

D) Natüralizm                                                   

E) Parnasizm

 

6.      “Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlı­ğıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse grubun diliyle konuşmuştur.”

          Burada sözü edilen romancı, hangi ede­biyat akımına bağlı olabilir? (1985/ÖSYS)

A) Klasisizm                                     

B) Romantizm                                  

C) Realizm

D) Natüralizm                                                   

E) Sembolizm

 

7.      Duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız, dış dünyaya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.

          Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir? (1986/ÖSYS)

A) Romantizm                                                  

B) Klasisizm                     

C) Realizm

D) Sürrealizm                                                   

E) Empresyonizm

 

8.      Yazar, romanı yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendisine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerimizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir: Roman, yazarın gözlemelerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.

          Yukarıdaki özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?(1987/ÖSYS)

A) Romantizm                                

B) Natüralizm                                 

C) Klasisizm

D) Sembolizm                                                                   

E) Realizm

 

9.      Yazar; roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil, içgüdülerdir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.

          Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir? (1988/ÖSYS)

A) Klasisizm                                     

B) Romantizm                                  

C) Realizm

D) Natüralizm                                                   

E) Sürrealizm

 

10.    (I) 1960-1885 yılları arasında Fransa’da, sanat­çıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm, sade­ce roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Roman­tizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.

          Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cüm­lelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?(1994/ÖSYS)

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

11.    Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Roman­tizm akımı içinde yer almaz? (1995/ÖSYS)

A)      J. J. Rousseau

B)     Chateaubriand

C)     Schiller

D)     Lamartine

E)     Racine

 

12.    “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır? (2006/ÖSYS)

A) Klasisizm                                     

B) Romantizm                                  

C) Realizm

D) Natüralizm                                                                    

E) Sürrealizm

 

 

 

 

 

 


Cevaplar: 1-C 2-E 3-D 4-C 5-C 6-D 7-E 8-B 9-D 10-A 11-E 12-B


 

 

 

 

 

 


Sinava Hazirlik