Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ÖSS ve ÖYS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI
Bölüm 9: Cumhuriyet Edebiyatı

Şiir Bilgisi Nesir Bilgisi Edebi Sanatlar Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Milli Edebiyat Batı Edebiyatı Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı

Servet-i FünunFecr-i Ati

Cumhuriyet Edebiyatı Karma Edebiyat Konuları

1.      Hikayede konu ve olaylardan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

          (1974/ÖSYS)

A) Haldun Taner                                                                                 

B) Sait Faik

C) Necati Cumalı                                                              

D) Zeyyat Selimoğlu

E) Halikarnas Balıkçısı

 

2.      Hikayeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıka­rarak Anadolu’ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zaman­da mizah ve siyasal yergi alanında da eser veren yazarımız kimdir? (1975/ÖSYS)

A)      Reşat Nuri Güntekin

B)     Refik Halit Karay

C)     Hüseyin Rahmi Gürpınar

D)     Memduh Şevket Esendal

E)     Ahmet Rasim

 

3.      “Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana ıstırap veren her şey senin eserindir.” diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağı­daki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir? (1976/ÖSYS)

A)      Toplum yararını ön planda tutarak halka yönelen Tanzimat döneminde

B)     Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını incele­meye yönelen Edebiyat-ı Cedide döneminde

C)     1908’den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini bir süre daha sürdüren Fecr-i Âti döneminde

D)     Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen Milli Edebiyat döneminde

E)     Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde

 

4.      “Yergi ve gülmece (hiciv ve mizah) yazılarıyla deneme, fıkra ve anılarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan yazar, edebiyat alanında, konularını Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve yaşamından alan hikayeleri ile tanındı. 1938’de Suriye’den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman türünde sürdürdü.”

          Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir? (1979/ÖSYS)

A) Ahmet Rasim                                                                

B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay                       

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Aka Gündüz

 

5.      İlk şiirlerini Dergâh ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsünde yeni olanaklar aradı. Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri “Şiirler” adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu”, “Köşebaşı” gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.

          Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir? (1990/ÖSYS)

A)      Ahmet Hamdi Tanpınar

B)     Faruk Nafiz Çamlıbel

C)     Orhan Seyfi Orhon

D)     Enis Behiç Koryürek

E)     Ahmet Kutsi Tecer

 

6.      Şair, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.

          Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1994/ÖSYS)

A)      Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)     Abdülhak Şinasi Hisar

C)     Ahmet Hamdi Tanpınar

D)     Namık Kemal

E)     Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

7.      İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleri­dir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairaneliklerle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire gi­rebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir    alay sezilir.

          Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir? (1995/ÖSYS)

A)      Ahmet Haşim

B)     Yahya Kemal

C)     Orhan Veli

D)     Ahmet Hamdi Tanpınar

E)     Cahit Sıtkı

 

8.      Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1995/ÖSYS)

A)      Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.

B)     Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

C)     Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

D)     Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

E)     Öykü alanında da ürünler vermiştir.

 

9.      İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur.

          Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir? (1997/ÖSYS)

A)      Cahit Sıtkı Tarancı

B)     Faruk Nafiz Çamlıbel

C)     Orhan Veli Kanık

D)     Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)     Cahit Külebi

 

10.    Çağının hikaye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikayeleri örnek alınıyor, başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikayecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikayelerinin Çehov hikayelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniğini getirdiğini söylerler.

          Bu özelliklere sahip olan ünlü hikayecimiz aşağıdakilerden hangisidir? (1997/ÖSYS)

A)      Ömer Seyfettin

B)     Memduh Şevket Esendal

C)     Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)     Refik Halit Karay

E)     Reşat Nuri Güntekin

 

11.    Aşağıdakilerden hangisi “hecenin beş şairi”nden biri değildir? (1996/ÖSYS)

A)      Yusuf Ziya Ortaç

B)     Faruk Nafiz Çamlıbel

C)     Halit Fahri Ozansoy

D)     Enis Behiç Koryürek

E)     Kemalettin Kamu

 

12.    Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öy­kü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak “Keşanlı Ali Destanı”nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.

          Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler­den hangisidir? (1998/ÖSYS)

A) Haldun Taner                                                                                                   

B) Recep Bilginer

C) Necati Cumalı                                                                                

D) Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu

 

13.    Şiire heceyle başlayan, serbest ölçüyle hemen her konuda çok ürün veren, usta bir ozandır. İlk kitabından bu yana sürekli kendini aşmaya çalışmıştır. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan çizgide, özü ve söyleyiş sağlamlığıyla kolay öykünülemeyecek, özgün bir şiir gerçekleştirmiştir. “Türkçem benim ses bayrağım.” diyen ozan kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı­mızla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Yapıtlarından biri de “Çocuk ve Allah”tır.

          Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir? (1998/ÖSYS)

A)      Mehmet Emin Yurdakul

B)     Ahmet Muhip Dıranas

C)     Fazıl Hüsnü Dağlarca

D)     Ziya Osman Saba

E)     Cahit Sıtkı Tarancı

 

 

14.    Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendi’nin Rüya­ları’yla ..., Ekmek Kavgası’yla ..., Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla ..., Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar     arasında sayılır.

          Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (2006/ÖSYS)

A)      Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner

B)     Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal

C)     Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner

D)     Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal

E)     Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar

 

15.    Cumhuriyetin ilanından 1940’lara kadar şiirimi­zin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsediler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabileceklerini sandılar. Dil açı­sından arı, açık bir söyleyişe yöneldiler. Üret­tikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.

          Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir?

          (2006/ÖSYS)

A)      Faruk Nafiz Çamlıbel

B)     Orhan Seyfi Orhon

C)     Ceyhun Atuf Kansu

D)     Enis Behiç Koryürek

E)     Yusuf Ziya Ortaç

 

16.    Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay öykücülüğü”nü yaygınlaştırmaya çalışan ... etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan ..., Cumhuriyet döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğün­de bir devrim gerçekleştirmiştir.

          Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2006/ÖSYS)

A)      Gustave Flaubert’den - Ömer Seyfettin

B)     Anton Çehov’dan - Sabahattin Ali

C)     Franz Kafka’dan - Memduh Şevket Esendal

D)     Guy de Mauppassant’dan - Sait Faik Aba­sıyanık

E)      Alphonse Daudet’den - Haldun Taner

 

 

 

 

 


Cevaplar: 1-B 2-B 3-E 4-C 5-E 6-C 7-C 8-E 9-C 10-B 11-E 12-A 13-C 14-A 15-C 16-D


 

 

 

 

 

 


Sinava Hazirlik