Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ÖSS ve ÖYS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI
Bölüm 10: Batı Edebiyatı

Şiir Bilgisi Nesir Bilgisi Edebi Sanatlar Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Milli Edebiyat Batı Edebiyatı Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı

Servet-i FünunFecr-i Ati

Cumhuriyet Edebiyatı Karma Edebiyat Konuları

1.      Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/ÖSYS)

A)      Corneille, Racine, Sophokles

B)     Descartes, Pascal, Eflatun

C)     Aisopos, La Fontaine, Phaedrus

D)     Moliere, Aristophanes, Homeros

E)     Balzac, Flaubert, E. Zola

 

2.      “Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Don Kişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerinde bilgiler vermişlerdir.”

          Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir? (1981/ÖSYS)

A)      Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget

B)     Gustave Flaubert - Aponse Daudet - Halit Ziya

C)     Honore de Balzac - Moliere - Marcel Proust

D)     Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahat­tin Eyüboğlu

E)     Honore de Balzac - Cervantes - Stendhal

 

3.      “Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiri­yor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor mu­sun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tan­rı’nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimet­ler bizim ilk servetimiz olacaktır.”

          Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir? (1984/ÖSYS)

A)      Don Quijote’dan (Don Kişot)

B)      Hamlet’ten

C)     Faust’tan

D)     Tartuffe’den (Tartüf)

E)      Goriot Baba’dan (Goryo Baba)

 

4.      “Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.”

          Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir?(1984/ÖSYS)

A)      Balzac

B)     G. Flaubert (Flober)

C)     E. Zola

D)     Tolstoy

E)     V. Hugo

 

5.      O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bu­larak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor. Hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynın günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.

          Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?(1986/ÖSYS)

A) E. Zola                                                            

B) G. Flaubert                                   

C) V. Hugo

D) V. Goethe                                                       

E) H. Balzac

 

6.      Bir Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Ham­let, Faust gibi anıt eserler için de sorulabilir bu soru: Nereden geliyor bunların eskimezliği?

          Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1987/ÖSYS)

A) Shakespeare                                                                                                                     

B) Aristophanes

C) Sophokles                                                                                                                                           

D) Goethe

E) Dante

 

7.      Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

          (1988/ÖSYS)

A)      Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

B)     Klasik akımın temsilcileri olmaları

C)     Aynı türden eserler vermeleri

D)     Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

E)     Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

 

8.      Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?(1990/ÖSYS)

A)      Aiskhylos

B)     Sophokles

C)     Sokrates

D)     Auripides

E)     Aristophanes

 

9.      Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. “Cromwel” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’in Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.

          Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (1990/ÖSYS)

A)      Voltaire

B)     Diderot

C)     Racine

D)     Victor Hugo

E)     Alexandre Dumas

 

10.    Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir? (1992/ÖSYS)

A)      Devlet - Eflatun

B)     Graziella - Lamartine

C)     Faust - Goethe

D)     Yaşayan Ölü - Tolstoy

E)     Wilhelm Tell - Mark Twain

 

11.    ,  biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daime kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, , duyguları sözcüklerin    açık anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle   akımının öncüleri     arasında yer almıştır.

          Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin han­gisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1993/ÖSYS)

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

12.    Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.

          Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler­den hangisidir? (1993/ÖSYS)

A)      Montaigne

B)     Balzac

C)     V. Hugo

D)     Voltaire

E)     J. J. Rousseau

 

13.    Aşağıdakilerden hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir? (1997/ÖSYS)

A)      Cervantes - Lamartine - Montaigne

B)     Daniel Defoe - Jonathan Swift - Mark Twain

C)     Boileau - Moliere - La Fontaine

D)     Chateaubriand - J. Steinbeck - Edgar Allan Poe

E)     Thomas Mann - Bernard Shaw - Charles Dickens

 

14.    Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır? (1998/ÖSYS)

 

Yazar

 

Eser

 

Akım

A)

Charles Dickens

 

Oliver Twist

 

Realizm

B)

Pierre Corneille

 

Le Cid

 

Klasisizm

C)

Moliere

 

Kral Lear

 

Realizm

D)

Victor Hugo

 

Sefiller

 

Romantizm

E)

Johann Wolfgang Goethe

 

Genç Werther’in Acıları

 

Romantizm

 

15.    O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim ... yaşatan ... .

          Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? (2006/ÖSYS)

A)      Cercantes’i - Don Kişot’tur

B)     Goethe’yi - Faust’tur

C)     Shakespeare’i - Hamlet’tir

D)     Charles Dickens’ı - David Copperfield’dır.

E)     Standhal’ı - Anna Karenina’dır.

 

 

 

 

 

 


Cevaplar: 1-D 2-E 3-A 4-C 5-A 6-B 7-B 8-C 9-D 10-E 11-E 12-A 13-B 14-C 15-E


 

 

 

 

 

 


Sinava Hazirlik