Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ
Terkib-i Bent

-Biçim ve uyak bakımından terkib-i bende benzer.

-Bentlerin kafiye düzeni aşağıdaki gibidir:
    aa xa xa xa xa xa bb     cc xc xc xc xc xc bb
    ee xe xe xe xe xe bb       gg xg xg xg xg xg bb...

-En az beş, en fazla on beş bentten oluşur. Her bent beş ila on beyitten oluşur.

-Her bendin sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır. Her bendin sonundaki vasıta beyiti aynıdır.

-Terci-i bentin terkib-i bentten farkı vasıta beyitlerinin her bendin sonunda aynen tekrarlanmasıdır. Bu sebeple bentlerde işlenen konular asında bir uyum olmak zorundadır. Yani konu bütünlüğü vardır.

-Konu bakımından da farklılıklar görülür. Genellikle Tanrı'nın gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları işlenir. Ayrıca terkib-i bentte işlenen yaşamdan ve talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergiler de terci-i bentte işlenir.

- Vasıta beyitinden bir önceki bente "tercihane" adı verilir.

-Ziya Paşa önemli bir terci-i bent şairimizdir..

ÖRNEK

                            TERCİ-İ BEND

                                    1. BENT

Yarab nedir bu dehrde her merd-i zü-fünûn    ---a
Olmaz bela-yı akl ile aramdan masun             ---a

Yarab niçin bu arsada her şahs-ı arifin            ---b
Mikdar-ı fazlına göre derdi olur fuzûn           ---a

Her kangı suya af-ı nigah etse bi-huzur           ---c
Her kangı şey'e sarf-ı ayal etse aklı dün          ---a

Mümkün müdür hakikat-i eşyayı vezn ü derk  ---d
Mizan-ı akla dirhem-i ta'dil iken zünun           ---a
        …………………………

Subhâne men tahayyere fi sun'hil- ukûl         ---e        Vasıta
Subhâne men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhül      ---e        Beyiti

                       2. BENT
Etmiş kimisi rahatın ikbal için fedâ           ---f
Olmuş kimi beliye-i ibdara mübtela          ---f

Olmuş kimi tüvanger-i devran iken zelil   ---g
Olmuş kimine devleti sermaye-i ana          ---f

Toplar kimisi varis-ü hadis için nuküd      ---h
Eyler kimisi servet için ömrünü heba        ---f


Sinava Hazirlik