Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SÖZCÜK TÜRLERİ
Konu Testi

1.     Delikanlı bütün bunları anladı ve korku, ilk defa içini

                I        II                                                  III          

ürpertti. Zira bir yandan ihtiyarın gerçek portresi netleşiyor,

                                      IV

öte yandan da -asıl korkuncu bu- onun yaşayıp yaşayamaya-

                                     V

cağını kestirmeye çalışıyordu.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ad görevinde değildir?

A)   I.         B) II.        C) III.       D) IV.      E) V.

 

2.  Aşağıdakilerin hangisinde asıl ünlem kulla­nılmadığı halde cümle, ünlem değeri kazan­mıştır?

A)      Sizin için ne zahmetlere katlandığımı hatırlasanıza!

B)       Tanrım, bu kadar insan oraya nasıl toplanacak?

C)       Dışarıda da ne soğuk bir hava varmış ya!

D)      Ayol, bu çocuğu gecenin bir yarısında nereye bı­rakırız?

E)       Bu seminere katılmak için ta Ağrı'dan gelenler var!

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ünlem olmadığı halde seslenme bildirdiği için ünlem görevi üstlenmiştir?

A)      Haydi, çalışmaya başlamak üzere sınıfa girelim.

B)       Çocuklar, çabuk olun; yağmur geliyor.

C)       Uçak hareket etmeden yarım saat önce beni ara.

D)      Hey, size ne oluyor; o benim yavrum!

E)       Ne istersin a bülbülüm bu garip sarhoştan?

 

4.   Bir çıplak yamacın altında dere Yollardan gelinir şırıltısına Ne söylüyor bilmem bu söğütlere Dalmışlar suların akıntısına Bu dizelerde adın hangi durumuna örnek yoktur?

A)   Yaklaşma              B)   Belirtme              C)   Yalın

D)   Bulunma               E)   Ayrılma

 

5.  Küçültme ekini alan sözcük, aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı türdedir?

A)      Otomobilin kliması bebeciğimi hasta etti.

B)       Köyün içinden geçen bu derecik yazın tamamen kurur.

C)       Çocuğun ayacıkları soğuktan iyice uyuşmuştu.

D)      Kurşunlar Mehmetçiğin üzerine yağmur gibi yağıyordu.

E)       "Haydi, kal sağlıcakla." diyerek otobüse bindi.

 

 

6.  Tırman akşamleyin Muradiye'den

      Uzaklaşan günün sesini dinle

      Bir kırık basamak, bir taş merdiven

      Bekliyor çıkalım diye seninle

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu dizeler için doğrudur?

A)      Yönelme eki almış bir kişi adılı vardır.

B)       Takısız ad tamlaması yoktur.

C)       Tamlayanı nitelenmiş bir ad tamlaması vardır.

D)      Soyut adlara yer verilmiştir.

E)       Bir özel ad yüklem göreviyle kullanılmıştır.

 

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç tü­ründe bir sözcük vardır?

A)      Ağdalı bir söyleyişle edebiyat yapmayı hiç mi hiç beceremem.

B)       Bir sanatçı olarak sorunlara duyarsız kalmayı aklımdan bile geçirmedim.

C)       Yazacağım zamanı ancak evimde olmadığım du­rumlarda değiştiririm.

D)      Her durumda okurun yaşamını, özlemini, sevin­cini yansıtmaya çalışırım.

E)       Yapıtlarımın gerçek değerinin bir gün anlaşıla­cağından hiç kuşkum yok.

 

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl ünlem kullanılmamıştır?

A)      Memur Bey,  bu belgeyi kime imzalatacağım acaba?

B)       Haydi, yiyecekleri hazırlayıp pikniğe gidelim!

C)       Alo, sesiniz iyi gelmiyor; yüksek sesle konuşur musunuz?

D)      Çocuklarınızı hastanenin içine sokmayın ha!

E)       Hay hay! Nasıl isterseniz öyle olsun küçük hanım.

 

 

9. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zamir (adıl) değildir?

A)   O da diğerleri gibi sana darılmış.

B)   Bu akşam bana yabancı bir şey var.

C)   Bizler ki bunalsak "O başımızda." derdik.

D)   Sorunuz, kimi zaman kaç kez öldük biz.

E)   Ne yetiştirdi ki şunlar acaba, anlatınız.

 

 

10. Gündüzün tüm güzellikleri geceyle nasıl kaybolursa,

                        I                                  II

çıkarcı dostluklar da bu acı günlerde yitip gider.

  III                          IV  V

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden han­gisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A)   I.         B ) II.        C ) III.       D)  IV.      E)  V.

 

 11.    Dağ başından bir ışık geliyor

          Yansıyor gözlerimden şehre

         Bozkıra, köyün tüm evlerine

Bu dizelerdeki tamlamalarla ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

A)      Belirtisiz ad tamlaması vardır.

B)       Belirtili ad tamlaması vardır.

C)       Bir ad takımı arasına tamlananın sıfatı girmiştir.

D)      Tamlananı söylenmemiş bir ad tamlaması vardır.

E)       Belgisiz sıfatlarla kurulmuş sıfat tamlamaları vardır.

 

12. İlânları çok merak ediyordu. Dışarı çıktığında birkaç

                  I                               II            III

ilgi çekici ilân görmüştü.  Birkaç gün sonra şehir baştan başa

        IV                                                                   V      

bu ilânlarla doldu.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi zarf (belirteç) değildir?

A)   I.         B) II.        C) III.       D) IV.      E) V.

 

13.    Sessiz diye bilinir hani

          Suskunmuş oysa

          Denizlerin dipleri

          Hazreti Süleyman'dan beri

          Büyük balık küçük balığı yutagelirmiş

          Masal bu ya

          Denize tuzluluğu

          Balıkların gözyaşı verirmiş

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)      Yalın durumda birleşik ad

B)       Birden fazla belirtili ad tamlaması

C)       Türemiş ad

D)      Ekeylem olarak yüklem olmuş sıfat

E)       Pekiştirmeli niteleme sıfatı

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü farklı iki türde kullanılmıştır?

A)      Bu akşam bunu konuşmanın sırası mıydı?

B)       Bu çalışmalarımızı bu doğrultuda değerlendirmelisin.

C)       Bu çağlarda çocukların bu tür davranışları doğaldır.

D)      Bu insanlara bu yiyeceğin yetmesi mümkün değildir.

E)       Bu anlatılanların bu noktaya kadar işe yaradığı söylenemez.

 

15. Müjdeler, müjdeler, müjdelerle gel, Sevgisi kalbimden taşan çocuk... Başına limon çiçeklerim, Ellerine güller yakışan çocuk!

Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır?

A)   1         B)  2          C)  3          D)  4         E)  5

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme görev yönünden ötekilerden farklıdır?

A)      Elini yüzünü yıkamadan sofraya oturmamalısın.

B)       Kadının gözleri korkudan fincan fincan olmuştu.

C)       Çocuğunu yitiren anne kapıda  sarsıla  sarsıla ağlıyordu.

D)      Bir an için donuklaştı ve bana uzun uzun baktı.

E)       Bana bütün bunları açık açık yazmıştı mektubunda.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat tamla­ması, temel yargıyı oluşturur?

A)      Ticaret dürüstlük gerektiren bir iştir.

B)       İşinde yeni olan biri, acemiliğini gizleyemez.

C)       Bir insan başarılıysa, konusunda bilgi sahibidir.

D)      Aşırı titiz insan karşısındakini de bıktırır.

E)       Dürüstlükten ayrılan insanı kimse sevmez.

 

 

18.  Başını bir gayeye satmış kahraman gibi, Etinle, kemiğinle sokakların malısın!

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Belgisiz sıfat                          B)   Bağlaç

C)   Edat (ilgeç)                            D)   Ad

E)   Adlaşmış sıfat

 

 

19. Sıfat tamlaması, bir sıfatın kendinden sonraki ismi; isim tamlaması ise bir ismin kendinden sonraki ismi tamamlamasıdır.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması vardır?

A)      Bu yaz denizin keyfini çıkardık.

B)       Bütün yıl tüm yurtta kuraklık yaşandı.

C)       En iyi yıllarım geçmişte kaldı.

D)      Herkeste öğrenme hevesi ve sevgisi uyandı.

E)       Kardeşime biraz matematik göstereceğim.

 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır?

A)      Burası onun doğduğu söylenen küçük odaydı.

B)       Evin bahçeye bakan üç büyük penceresi vardı.

C)       Bu perdelerin hepsi beyaz patiska idi.

D)      Altında beyaz uzun minder duruyordu.

E)       Mor salkımlar birer güneşlik görevi görürdü.

 

 

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,   arasına sözcük girmiş bir ad tamlaması vardır?

A)      Anlaşılan, hazırlıklarının son aşamasını gizlilikle yürütüyor.

B)       Bu hükümetin önergeyi onaylaması bizim için de çok iyi oldu.

C)       Köyümüzün toprak evleri, gözümde tütüyor.

D)      Söylenenlere bakılırsa herkes bütün dikkatini buraya yöneltmiş.

E)       Beklentilerimizin tümüyle karşılandığını görmek bizi mutlu ediyor

 

 

22.  Kentin en kalabalık yerlerinde Dörtnala koşan bir at gibi Çılgınlığa akan, yalnızlığa, ölüme Yazılmış şiirleri yeniden yazmak

Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A)   İlgeç (edat)                             B)   Bağlaç

C)   Belirtme sıfatı                        D)   Niteleme sıfatı

E)   Derecelendirme zarfı

 

 

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünlem, ad çekim eki alarak adlaşmıştır?

A)      Anneciğim, bu güzel şiiri sana yazdım.

B)       Sakın kimseye söyleme benden duyduklarını!

C)       Uzaklarda, çok uzaklarda kalmış, şimdi bütün anılarım.

D)      Anasının ahini çok almıştı; bu ahlar bir gün ona dönecek.

E)       Senin bu dağınıklığın hepimize öf dedirtiyor.

 

 

 

24.  Aşağıdakilerin hangisinde bir ünlem, ad tam­lamasının tamlayanı olduğundan adlaşmıştır?

A)        Şimdi eyvahların zamanı değil, alınacak önlemleri düşünmenin zamanıdır.

B)        Sözlerime kulak asmadığı için oh olsun ona!

C)        Hişşt, diyecek oldum; lakin o, yapacağını yapmıştı.

D)        Bu yaşına kadar kimsenin ahım aldığını duymadım.

E)         Çok sakin bir insandı, kimseye öf dediğini görmedik.

 

 

CEVAPLAR: 1-B 2-B 3-B 4-B 5-E 6-C 7-B 8-A 9-D 10-B 11-D 12-D 13-E 14-A 15-E 16-A 17-A 18-B 19-A 20-B 21-A 22-B 23-D 24-A

Sinava Hazirlik