MANAS DESTANI

Kırgız Türkleri arasında büyük bir kahramanlık hikâyesi olarak zamanımıza kadar yaşayan Manas Destanı, 11.-12. yüzyıllarda Türkistan'da Yedisu çevresinde doğmaya başlamış, bu İslâmî destan yüzyıllar boyunca bütün Orta Asya Türkleri arasında ortak destan olarak yaşamış, işlenmiş ve gelişmiştir.

Destan, İslâmiyet'in kabulü, yayılması ve bu yayılma uğruna yapılan gazâlar etrafında söylenmekle beraber, eski Türk destanlarından izler de taşımaktadır. Bu destan zaman içinde bazı değişikliklere uğramış, en yakın zamanlarda bile bünyesine yeni kısımlar ilâve edilmek suretiyle değişik destan metinleri ortaya çıkmıştır. Bu muhteşem Türk Destanının tamamı -şimdilik- 400.000 mısradır. 

Manas Destanı'nın esasını Müslüman Türkler'le, Müslüman olmayan Türkler arasındaki savaşlar meydana getirir. Manas'ın, tarihte gerçekten var olduğunu gösterir izler görülememiş ise de, Kırgız-Kalmuk mücadelelerinde göz doldur-muş bir Kırgız yiğidinin, belki de bir Kırgız Beği'nin adı ve yiğitliği ile bu destana konu olduğunu düşünebiliriz. Manas'ın destandaki tarihî şahsiyeti, Karahanlılar ordusundaki bir kumandan gibi görünmektedir.

Manas Destanı, Kırgızların bir bakıma ansiklopedisi gibidir. Manas Desta-nında Kırgızların bütün gelenek ve göreneklerini, törelerini, inanışlarını, görüşlerini, başka milletlerle olan ilişkilerini, masallarını ve ahlak anlayışlarını bulmak mümkündür.

Manas Destanının bütününü söyleyenlere "Manasçı", bir kısmını söyleyenlere "Ircı" denilir. Manasçılar, destanı anlatırken yaşadıkları devirde ortaya çıkan ve kendilerini etkileyen olayları da ustaca destana katmışlardır. Bu nedenle Manas Destanı halen içerik olarak genişlemeye devam eden yaşayan bir destandır.

Manas Destanına ilk defa, Kazak-Kırgız yöneticisi olan Rus asıllı Franel tesa-düf etmiştir. Daha sonra Çokan Velihanof, destanı dinlemiş (1856), destanın en uzun parçası Radloff tarafından yazıya geçirilerek 1885'te yayınlamıştır.

Destanın en önemli bölümlerini "Manas", Manas'ın oğlu "Semetey" (veya Semetay), Manas'ın torunu "Seytek", "Colay" ve "Töştük"ün hikâyeleri teşkil etmektedir. Colay ve Er Töştük hikâyeleri ile ilgili bölümlerin "Colay" adında bir Manaş'çıdan derlendiği sanılmaktadır.

Bu destanı söyleyen saz şairlerine (Manasçı, Ircı, Akın, Bahşı veya Baksı) göre, Er Manas savaşta kimseye yenilmeyen bir dünya kahramanıdır. O hemen hemen bütün milletlerle savaşmış; Çinliler'i, Sartlar'ı, İranlılar'ı yenmiştir. "O'nun elbisesi ak zırhdır" ve destanda "ak zırha ok geçmiyor" mısraı sıkça tekrarlanmaktadır.

Türk Destanları'nın en uzunu olma özelliğini de taşıyan Manas Destanı şu bölümlerden meydana gelir: Manas'ın Doğuşu, Almambet'in müslüman olarak önce Gökçe'ye sonra Manas'a sığınması, Manas'ın Almambet'in eski arkadaşı Er Gökçe ile savaşması, Manas'ın evlenmesi, Manas'ın en sadık ve vefâlı olan arkadaşı Kanikey'in bir sözünü dinlemeyerek hata yapması ve ölmesi, Ancak bir üstün insan oluşu dolayısıyla yeniden dirilmesi, Oğlu Semetey'in doğması, Manas ebediyete göçtükten sonra oğlu Semetey ile torunu Seytek'in maceraları.      Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      Sinava Hazirlik