Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      EDEBİ SANATLAR TEST
Test 2


Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5    Test 6    Test 7    Test 8    Test 9    Test 10
 

1.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa (abartma) söz konusudur?

A)    Evimiz kutu gibi küçük bir evdi

       Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi

B)   Koyamam kargayı bülbül yerine

       Çiçek açmış dikeni, gül yerine

C)   Düğün olur Arap atlar yarışır

       Bayram gelir kanlı, kinli barışır

D)   Bu topraklar ecdadımın ocağı

       Evim, köyüm hep bu yerin ocağı

E)   Yaş ilerliyor artık geçti bizden

       Gün gelince biz değil miyiz ölen

 

2.    Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin

        Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)   Teşbih

C)   İstiare

D)   İntak

E)   Teşhis

 

3.    Anadolu, alim değil; fakat ariftir.

        Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İstiare

B)   Teşbih

C)   Kinaye

D)   Mecaz-ı Mürsel

E)   Tevriye

 

4.    Balık besle, kuş besle; ama kin besleme!

        Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A)    Mübalağa

B)   Kinaye

C)   Seci

D)   Teşbih

E)   Assonans

 

5.    Sen nirede ki güler isen nev-bahar olur

        Ben nirede ki ağlar isem lalezâr olur

        Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin bir arada kullanılması hangi söz sanatına örnek gösterilebilir?

A)    Cinas

B)   Leff ü Neşr

C)   Aliterasyon

D)   Benzetme

E)   Abartma

 

6.    En ağır işçi benim,

        Gün 24 saat,

        Seni düşünüyorum.

        Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)    Telmih (Hatırlatma)

B)   İstifham (Sorulama)

C)   Tezat (Zıtlık)

D)   Hüsn-i Ta’lil (Güzel Sebep)

E)   Terdid (Beklenmezlik)

 

7.    Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi

        Ekmek verdi, yemek verdi, et verdi

        Bu dizelerde yapılan sanatın açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)    Sözü beklenmedik çarpıcı bir sonuçla bitirme

B)   Bir olayı güzel bir sebebe bağlayarak anlatma

C)   Anlamca birbiriyle ilgili olan veya birbirini çağrıştıran kelimeleri birlikte kullanma

D)   Asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi

E)   Bir sözü veya kelimeyi iki anlama gelecek şekilde kullanma

 

8.    Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

        Yukarıdaki dizede “kalp” ifadesi benzetme ama­cı gütmeksizin “insan” yerine kullanılmıştır.

        Açıklaması ve örneği verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mecaz-ı Mürsel (Ad aktarması)

B)   Teşbih (Benzetme)

C)   İstiare (Eğreltileme)

D)   Teşhis (Kişileştirme)

E)   Tenasüp (Uygunluk)

 

9.    Sen gittin yaslara büründü cihan

        Soluyor dallarda gül dertli dertli

        Yukarıdaki dizelerde geçen “cihan yaslara büründü, dallarda gül soldu” sözleriyle hangi söz sanatı yapılmıştır?

A)    Telmih

B)   Teşbih

C)   Tecahül-i Arif

D)   Hüsn-i Ta’lil

E)   İntak

 

10.    I.    Boş çuval dik durmaz.

         II.    Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

        III.    Zenginin horozu da yumurtlar.

        IV.    Sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi.

        Yukarıdaki atasözlerinin her birinde bir söz sanatı vardır.

        Bu sanatlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tariz – tezat – kinaye – mecaz

B)   Tezat – tenasüp – kinaye – tevriye

C)   Kinaye – tezat – mübalağa – tevriye

D)   Mübalağa – kinaye – tezat – tariz

E)   Kinaye – mecaz – mübalağa – tenasüp

 

11.  Yeşil ovalardan güle oynaya geçiyorduk (I) Tarlalarda başaklar altın gibi parlıyordu (II) Karşımızda zümrüt ağaçlar... (III) Şahin bakışlı zirveler... (IV) Su gibi hızla akan an... (V)

        yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

12.  Suya versün bağbân gülzârı zahmet çekmesün

        Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su.

        Burada “bahçivan, gül bahçesi, gül, su” sözcükleri birbirleriyle ilgilidir.

        Buna göre şair dizelerinde hangi edebi sanatı kullanmıştır?

A)    Tenasüp

B)   Tevriye

C)   Telmih

D)   Teşbih

E)   Hüsn-i Ta’lil

 

 

 

Test 2

1 A

2 B

3 D

4 C

5 B

6 E

7 C

8 A

9 D

10 C

11 E

12 A

 Sinava Hazirlik

EDEBİ SANATLAR